Preskoči na vsebinoŠtevilka: 013-8/2017-8
Datum: 1. 6. 2017

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
18. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 22. junija 2017, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 18. 4. 2017.
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

4. Obravnava predloga Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij, nadaljevanje 
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras d. o. o.
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Obravnava predloga Občinskega programa varnosti občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Jure Plečnik, vodja občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava Predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poročevalec: mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja

7. Obravnava predloga Poročila o urejanju prometa v občini Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Jure Plečnik, vodja občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Obravnava predloga Poročila o delovanju Varnostnega sosveta Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, vodja občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava predloga Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Jure Plečnik, vodja občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Obravnava predloga ureditve razmerij v zvezi z javno infrastrukturo v IOC Zapolje
(del gradiva bo posredovan naknadno – obrazložitev ter mnenje župana in občinske uprave v zvezi s predlogom)
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec 
Poročevalca: Zvonka Moljk, višja svetovalka in Andrej Vrhunc, direktor OU
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Obravnava predloga Letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.

12. Obravnava predloga Poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Naklo v letu 2015 (Gradivo za 12. točko dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec -  Obravnava predloga Poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Naklo v letu 2015 je bilo dne 14. 6. 2017 zamenjano)
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Marjan Gregorič, član Nadzornega odbora Občine Logatec

13. Obravnava predloga Poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem nadzoru poslovanja Knjižnice Logatec v letu 2016 (posredovano naknadno)
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Nataša Gornjak Pejič, član Nadzornega odbora Občine Logatec

14. Odgovori na svetniška vprašanja.

- dodatno gradivo


Gradivo za 18. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.


Berto Menard
županŠtevilka: 013-5/2018-6
Datum: 6. 6. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
23. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 21. junija 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 10. 5. 2018.
Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje, ki je trajala od 28. – 30. 5. 2018 do 15. ure.

Poroča: Berto Menard, župan

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Tena Daša Lavrič Pfajfar, mag., višja svetovalka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Obravnava Predloga sklepa o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Darja Kavčič, tajnik Občinske volilne komisije
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Obravnava Predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poročevalec: mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja

6. Obravnava ugotovitve javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

7. Obravnava Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Obravnava Poročila o urejanju prometa v Občini Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava Poročila o delovanju Varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Obravnava Letnega poročila Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Gradivo za 23. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO Občine Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.Številka: 013-2/2018-1
Datum: 20. 4. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)


S K L I C U J E M
22. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 10. maja 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 15. 3. 2018.
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Obravnava zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

3. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, I. Obravnava 
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Peter Lovšin, Urbania, d. o. o. 
Simona Šušteršič Štrukelj, Podsekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Seznanitev s poročilom; Nadzor obračuna komunalnega prispevka Martinj hrib
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalca: Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO,
Marjan Gregorič, član NO

5. Obravnava ukinitve javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk Širca, višja svetovalka I
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

6. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stavbnim premoženjem Občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk Širca, višja svetovalka I
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

7. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Predlog razširitve dnevnega reda:

1. Mandatne zadeve,

2. Dopolnitev predloga sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2018.

 

Gradivo za 22. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabič, predsednica NO Občine Logatec,
Marjan Gregorič, član NO,
Peter Lovšin, Urbania, d. o. o. o. ,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

 Številka: 013-6/2018-6
Datum: 10. 10. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
24. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje, z dne 21. 6. 2018.

Poroča: Berto Menard, župan

 

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalec: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Renata Gutnik, Višji svetovalec II
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

4. Obravnava predloga Sklepa o soglasju h kandidaturi za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Rosana Cerkvenik, Park Škocjanske jame, koordinatorka priprave kandidature
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Renata Gutnik, Višji svetovalec II
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za Lonstroff
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Peter Lovšin, univ. dipl. inž. arh., Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Obravnava Spremembe občinske meje z Občino Vrhnika in Občino Idrija
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zvonka Moljk, višji svetovalec I
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

8. Obravnava Ukinitve javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zvonka Moljk, višji svetovalec I
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

9. Obravnava predloga Avtentične razlage osmega odstavka 51. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec
Predlagatelj: Statutarno pravna komisija
Poročevalec: Andrej Vrhunc, direktor Občinske uprave Občine Logatec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Gradivo za 24. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki – preko spleta. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO Občine Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.Številka: 013-12/2017-6
Datum: 26. 2. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
21. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 15. marca 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 21. 12. 2017.
Poroča: Berto Menard, župan


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

4. Obravnava predloga Povišanja cen programov v Vrtcu Kurirček Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mateja Čuk, podsekretarka in Boštjan Mljač, GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Seznanitev s poročilom o obratovanju bazena v GRC Zapolje
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Obravnava predloga Sklepa o cenah gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih cest
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Obravnava Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Obravnava predloga Končnega poročila o dodeljevanju pomoči kmetom
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec

10. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec

11. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora v letu 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec

12. Odgovori na svetniška vprašanja.

Gradivo za 21. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 - poročilo

Berto Menard
župan

 

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO Občine Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228