Predpisi

Občinski predpisi so urejeni na podoben način kot predpise ureja Register lokalnih skupnosti: 

I. Občinska ureditev
II. Javne finance
III. Gospodarske dejavnosti
IV. Negospodarske dejavnosti
V. Okolje in prostor 
VI. Ostalo 
VII. Predlogi predpisov
VIII. Javne razgrnitve


OBČINSKA UREDITEV
Temeljni akti
Statut
Poslovnik občinskega sveta
Pravice narodnosti in avtohtone romske skupnosti
Ostalo

Organi
Občinski svet
Župan
Nadzorni odbor
Drugi organi (medobčinski organi, volilne komisije…)

Občinska uprava
Inšpekcijske službe
Redarske službe
Ostalo

Deli občine

Povezave občin
Zveze in združenja občin
Skupni organi javnih podjetij in javnih zavodov
Organi skupne občinske uprave

Volitve

Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost
Varnost
Zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč
Požarna varnost

Poimenovanje naselij, ulic in trgov

Ostalo


JAVNE FINANCE
Proračun
Računovodstvo
Notranji nadzor
Ostalo 


GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Gospodarske javne službe
Javna podjetja
Koncesije

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, lovstvo

Gostinstvo in turizem 

Promet in zveze

Komunalna dejavnost
Vodna oskrba
Energetika
Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov
Čiščenje in vzdrževanje javnih površin
Pokopališka in pogrebna služba
Pristaniška dejavnost (komunalni privezi, marine…)
Nadzor na krajevnimi prireditvami
Ostalo

Stanovanjsko gospodarstvo

Ostalo


NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Vzgoja, izobraževanje in šport
Predšolska vzgoja
Šolstvo
Šport in rekreacija

Kultura in umetnost
Kultura
Umetnost
Kulturna dediščina
Knjižnična dejavnost
Raziskovalna dejavnost

Zdravstvo in socialno varstvo
Zdravstvo
Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih
Socialno – varstveni programi


OKOLJE IN PROSTOR
Varstvo okolja
Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Urejanje in načrtovanje prostora
Prostorski akti občin

Gospodarjenje z nepremičninami
Gospodarjenje z nepremičninami
Urejanje prometa z nepremičninami
Ostalo


OSTALO
Občinski simboli, prazniki, priznanja, glasila
Ostalo


PREDLOGI PREDPISOV

Uradne objave

2017: 3/17, 5/17, 6/17, 11/17

2016: 1-2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16

2015: 1-2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7-8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15


2014: 1-2/14, 3/14, 3/14, 5/14, 6/14, 7-8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14


2013: 1-2/133/135/136/137-8/1310/1311/13,
12/13

2012: 1-2/123/125/126/127-8/1210/1211/12,
12/12

2011: 1-2/11ugotovitveni sklep3/114/115/11
6/11,9-10/1111/1112/11

2010: 1/102/103/104/106/1010/1011/1012/10 

2009: 2/093/094/096/097/0910/0911/0912/09

2008: 1-2/083/084/086/087-8/0810/0811/08,
12/08

2007: 1-2/073/073/1/074/075/076/077-8/07,
9/0710/0711/0712/07 

2006: 1-2/063/064/065/066/068-9/0610/06,
11/06

2005: 1-2/053/054/055/056/057/058-9/05,
10/0512/05

2004: 1-2/044/045/047/048-9/0410/0412/04

2003: 3/034/035/036/037/0310/0311/0312/03

2002: 1/022/023/024/025/026-7/029/02
10/0211/02 

2001: 1/012/014/015/016/019/0110/0112/01 

2000: 1/003/004/005/006/008/0010/00,11/00
12/00

1999: 1/992/993/994/995/99Statut OL,
Poslovnik OS OL
7/998/9910/99

1998: 1(izredna)/982-3/984/985-6/987/98
8-9/98,10/98

1997: 1/972/973/974-5/976-7/978/9710/97

1996: 1-2/964/965-6/967-8/969/9610/96
11/96,12/96

1995: 3/954/955-6/957/959/9510-11/95