Številka: 84-2/2020 - 3
Datum: 31.08.2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 32. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice št. št. 7-8/08 (str. 5), 2/10 (str. 7), 10/10-UPB (str. 9)) ter ob smiselni uporabi 5., 12. ter 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list št. 24/12, 78/16 in 26/19, v nadaljevanju: Uredba), izdajam

Sklep o določitvi načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter izvedbe javnega sodelovanja pri usklajevanju načrta


I.

Zaradi določil in priporočil državnega oz. regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh določam, da se načrte zaščite in reševanja ter dokumente za zaščito in reševanje za epidemijo izdela v celoti in z naslovom: Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Logatec.


II.

(1) Skladno z določili 12. in 13. člena Uredbe se izvede sodelovanje (strokovne) javnosti in izvajalcev načrta med 7. septembrom in 7. oktobrom 2020.

(2) Izvajalci načrta na občinskem nivoju morajo podati svoje pripombe na načrt v roku določenem v prejšnjem odstavku, v kolikor pripomb v tem roku ne podajo, se šteje, da je načrt usklajen na nivoju občine.

(3) Načrt se v predstavi javnosti v elektronski obliki na spletni strani Občine Logatec ter tako, da se po elektronski pošti pošlje izvajalcem načrta v usklajevanje.

(4) Za usklajevanje načrta in za obdelavo pripomb ter predlogov morajo izvajalci kontaktirati s pooblaščenim skrbnikom načrtov – Damjanom Barutom, višjim svetovalcem za civilno zaščito Občine Logatec.


III.

Ta sklep začne veljati takoj.

 

ŽUPAN
Berto MENARDJavna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin
ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije

Na podlagi 3. odstavka 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) se javno razgrne predlog modelov vrednotenja nepremičnin za območje Občine Logatec.

Gradivo je javno razgrnjeno za 30 dni, od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019.

Spletni naslov, kjer je predlog modelov dostopen javnosti:

https://www.mvn.e-prostor.gov.si

Gradivo je razgrnjeno in na vpogled tudi na sedežu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, I. nadstropje.

V postopku javne razgrnitve Geodetska uprava RS predlog razgrnjenih modelov vrednotenja tudi javno predstavi, 18. oktobra 2019 od 10. ure do 13. ure v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019:

Pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na svojem območju sprejema Občina Logatec, na predpisanem obrazcu JR.MV-1.

Pripombe na ostale elemente pa sprejema GURS, na predpisanem obrazcu JR.MV-2.

Ob tem GURS obvešča, da bo od 1. 10. 2019 na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavljen še poskusni izračun vrednosti, in sicer na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228