Sklep o izvedbi javnega sodelovanja pri usklajevanju načrta ZiR za jedrsko in radiološko nesrečo

Številka: 849-1/2017-41
Datum: 22.11.2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), določil Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10,v nadaljevanju: ZVNDN-UPB1), 32. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14) ter ob smiselni uporabi 12. ter 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list št. 24/12, v nadaljevanju: Uredba), izdajam


Sklep o izvedbi javnega sodelovanja pri usklajevanju načrta ZiR za jedrsko in radiološko nesrečo

I.
(1) Skladno z določili 12. in 13. člena Uredbe se izvede sodelovanje (strokovne) javnosti in izvajalcev načrta med 23. novembrom in 23. decembrom 2017.

(2) Izvajalci načrta na občinskem nivoju morajo podati svoje pripombe na načrt v roku določenem v prejšnjem odstavku, v kolikor pripomb v tem roku ne podajo, se šteje, da je načrt usklajen na nivoju občine.

(3) Načrt se v predstavi javnosti v elektronski obliki na spletni strani Občine Logatec ter tako, da se po elektronski pošti pošlje izvajalcem načrta v usklajevanje.

(4) Za usklajevanje načrta in za obdelavo pripomb ter predlogov morajo izvajalci kontaktirati s pooblaščenim skrbnikom načrtov – Damjanom Barutom, višjim svetovalcem za civilno zaščito Občine Logatec.

II.

Ta sklep začne veljati takoj.


ŽUPAN
Berto MENARD