Razpis za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

Številka:110-19/2017-1
Datum: 1. 12. 2017

 

Zadeva: Razpis prostega delovnega mesta – Podsekretar za pravne zadeve

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar za pravne zadeve.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj univerzitetna izobrazba, visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba pridobljena po študijskem programu II. stopnje, pravne vede,
- najmanj 6 let delovnih izkušenj;
- strokovni izpit iz upravnega postopka;
- znanje uradnega jezika;
- usposobljenost za delo z računalnikom;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral kandidat strokovni izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/07, 8/10).

 

Delovno področje:
• oblikovanje ključnih sistemskih rešitev, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih najzahtevnejših gradiv,
• strokovni nadzor nad delom delavcev notranje organizacijske enote,
• neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na pravnem področju,
• vodenje projektnih skupin,
• samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
• opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
• vodenje v najzahtevnejših upravnih postopkih na 1. stopnji in postopkih na 2. stopnji,
• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
• pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
• priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s področja pravnih zadev,
• strokovna pomoč komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter statutarnopravni komisiji,
• koordinacija in sodelovanje v drugih sodnih postopkih,
• sodelovanje pri zahtevnejših pravnih nalogah,
• strokovna pomoč pri pripravi pogodb,
• strokovna pomoč županu in direktorju občinske uprave,
• izvajanje kadrovskih funkcij,
• izdelovanje aktov s področja delovnopravnih razmerij,
• vodenje evidence zbirk osebnih podatkov s področja delovnih razmerij,
• sodelovanje pri pripravi aktov s področja delovnopravnih in organizacijsko kadrovskih zadev,
• druge naloge po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

 

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. opis glede usposobljenosti za delo z računalnikom.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, eventualno tudi na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo prostega delovnega mesta – podsekretar za pravne zadeve« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Občine Logatec in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Več informacije na tel 01 75 90 604. Izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki se uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Andrej Vrhunc
Direktor
Vodja kadrovskega poslovanja


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016