Preskoči na vsebino

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2017



Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 12/2016) ter drugega odstavka 3. člena in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 in 11/13) župan Občine Logatec objavlja naslednji


Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2017


I. PREDMET JAVNEGA POZIVA (NAMEN SREDSTEV)

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa individualnih ali skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: MKČN) za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Logatec.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za leto 2017 v višini 8.000,00 EUR so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 12/2016).

III. POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Upravičenci do sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
pogoji za obstoječi objekt in upravičenca
- obstoječi objekt mora biti na območju izven aglomeracij, kot jih določa veljavni operativni program,
- objekt mora imeti izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002 oziroma mora biti v uporabi pred tem dnem (obstoječi objekt), ter mora biti evidentiran v uradnem katastru,
- objekt, ki ima vgrajeno MKČN po 1. 1. 2010, je lahko tudi novejše gradnje, vendar mora upravičenec vlogi predložiti vso potrebno dokumentacijo za vgrajeno MKČN, kot jo zahteva javni poziv,
- upravičenec mora imeti stalno prijavljeno prebivališče na naslovu obstoječega objekta, iz katerega se odvaja odpadna voda iz MKČN,
- upravičenec mora razpolagati z lastninsko pravico nepremičnine, na kateri je MKČN oziroma v kolikor se gradnja MKČN izvede na zemljišču, ki ni v lasti upravičenca, mora imeti upravičenec pravico graditi.

pogoji za MKČN
- MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom ter predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov,
- MKČN mora biti izdelana v skladu z enim od standardov, ki jih predvideva predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- ustreznost čiščenja v MKČN mora biti v skladu z določili predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- MKČN mora biti navedena na seznamu MKČN, ki so izpolnjujejo pogoje in ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije (https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/),
- MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja vsaj dva meseca (vsaj 50% obremenitev čiščenja),
- MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno obratovanje, kar se dokazuje z oceno obratovanja čistilne naprave ali poročilom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu, skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- MKČN mora biti vpisana v evidenco izvajalca javne službe,
- račun za nakup MKČN mora biti izdan po 1. 1. 2010.

V primeru, da je lastnik svoj objekt priključil na obstoječo MKČN, ni upravičen do pridobitve sredstev po tem pravilniku.

IV. UPRAVIČENEC DO DODELITVE SREDSTEV

Upravičenec do dodelitve proračunskih sredstev je lastnik objekta s prijavljenim stalnim prebivališčem v objektu, ki ima izdano gradbeno dovoljenje, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. 12. 2002, ali v objektu, ki je v uporabi pred tem dnem (v nadaljevanju: obstoječi objekt). Upravičenec do dodelitve proračunskih sredstev je tudi lastnik objekta, s prijavljenim stalnim prebivališčem v objektu, ki ima vgrajeno MKČN po 1. 1. 2010, za katero ima vso, v javnem pozivu zahtevano, dokumentacijo.
Sredstva se dodeljujejo izključno za opremo eno ali večstanovanjskih objektov z MKČN, ki so na območju izven aglomeracij v občini Logatec in ne bodo imeli zagotovljenega odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo.

Upravičenec do dodelitve proračunskih sredstev je lahko le fizična oseba.

V primeru nakupa skupinske MKČN za več stanovanjskih objektov je upravičenec (vlagatelj vloge oziroma nosilec investicije) tisti, na katerega zemljišču bo MKČN vgrajena. V primeru, da je na tem zemljišču več solastnikov se skupno obravnavajo kot soinvestitorji. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

V. UPRAVIČEN STROŠEK

Upravičen strošek pridobitve sredstev je nakup MKČN po 1. 1. 2010, ki ustreza zahtevam predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobave ustrezne MKČN.

DDV ni upravičen strošek.

Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini:
- 150 €/PE za MKČN, velikosti od 3-15 PE,
- 170 €/PE za MKČN, velikosti od 16-30 PE,
- 200 €/PE za MKČN, velikosti od 31-49 PE.

Ne glede na prejšnji odstavek pa višina sofinanciranja ne sme preseči 50% vrednosti upravičenih stroškov nakupa MKČN.


VI. DOKUMENTACIJA

Vlagatelji predložijo:
- izpolnjeno vlogo z obveznimi prilogami (navedeno na obrazcu vloga),
- dokazilo o plačilu upravne takse.

 

VII. ROK ZA ODDAJO VLOGE IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji lahko vloge oddajo osebno na sedežu Občine Logatec ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec.

Rok za oddajo vloge na javni poziv je najkasneje do 30. 11. 2017.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti razviden polni naslov vlagatelja vloge ter pripis:

»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI POZIV – MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE«

 

VIII. PLAČILO UPRAVNE TAKSE

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 EUR (tarif.št.1: 4,50 EUR in tarif.št.3: 18,10 EUR).

Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa javni poziv – MKČN
Znesek: 22,60 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134; referenca SI11 75639-7111002-017.

Vlagatelji dokazilo o plačilu upravne takse priložijo k vlogi.


IX. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge, prispele na javni poziv, odpira in obravnava tričlanska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja MKČN (v nadaljnjem besedilu: komisija), imenovana s strani direktorja občinske uprave, po zaporednem vrstnem redu prispetja in po splošnih pravilih upravnega postopka.

Sredstva se dodeljujejo DO PORABE SREDSTEV v letu 2017. Popolne vloge vlagateljev, za katere ni bilo dodeljenih sredstev v tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjega leta, če bo poziv objavljen.


X. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE OBRAZCE

Prijavni obrazci so od dneva objave v Logaških novicah do porabe sredstev v letu 2017 dosegljivi na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si in v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – I. nadstropje, vsak dan v poslovnem času.

Informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite na tel. številki 01/7590 608.

 

Številka: 3525-2/2017-2
Datum: 5. 1. 2017

Berto MENARD
župan

Pravilniki in zakoni (sofinanciranje)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 2))
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) 

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 7), 11/13 (str. 2)) 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6))

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 80))

Postopki javnih razpisov in pozivov (2)

  1. Javni razpisi
  2. Arhiv javnih razpisov
  3. Javni pozivi
  4. Arhiv javnih pozivov
  5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
  6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

 

Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019) 

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2019 (velja od 6. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2019 (velja od 11. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje projektov drugih društev na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje turističnih projektov na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 12. 3. 2019) 

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228