Preskoči na vsebino

Sklep o uvedbi javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec za leto 2017 - ponovitevObčina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16, objavlja


SKLEP O UVEDBI JAVNEGA POZIVA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE TRADICIONALNIH PROJEKTOV, KI SO V INTERESU OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017 - PONOVITEV


1. Predmet poziva: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2017, namenjena sofinanciranju tradicionalnemu projektu, ki je v interesu občine Logatec.
Ta projekt je: 01 Kmečki praznik na Medvedjem Brdu

2. Okvirna višina sredstev: skupaj 2.500 EUR
Za posamezne tradicionalne prireditve, ki so v interesu občine Logatec:
01 Kmečki praznik na Medvedjem Brdu - 2.500,00 €

3. Sestavine tradicionalnih projektov, ki so v interesu občine Logatec v letu 2017:
- priprava in izvedba prireditve v skladu z veljavno zakonodajo,
- pravočasno pripravljena in priglašena dokumentacija, ki omogoča izvedbo prireditve,
- poravnane vse taksne in druge obveznosti,
- promocija (plakati, letaki, TV Lep, Logaške novice, spletišča, drugo)
- najava in poročilo ter plačilo avtorskih pravic (Sazas, IPF,…)
- pogostitev za nastopajoče (in člane organizatorja) (do največ 5,00 EUR/osebo),
- ozvočenje,
- osvetlitev,
- scena,
- zagotovljena rediteljska služba,
- program (pri pripravi programa sodeluje Občinska uprava s svojimi smernicami: slavnostni govornik: župan, častni gost/gostje in povezovalec/i zadnja verzija scenarija in programa (z navedbo sodelujočih v programu) in zasnova scene morajo biti potrjeni s strani sofinancerja najkasneje 21 dni pred prireditvijo, za decembrske prireditve pa najkasneje 27. novembra 2017),
- noben projekt ne vsebuje odprtega ognja in/ali uporabe pirotehničnih izdelkov,
- Organizatorji lahko za posamezne dogodke, sklope dogodkov ali prireditve zaračunajo vstopnino v višini od 5 do 15 EUR.
- prostor izvedbe: 01 Kmečki praznik na Medvedjem Brdu - Območje krajevne skupnosti Trate
- datum izvedbe: 01 Kmečki praznik na Medvedjem Brdu - 6. avgusta 2017
- pogostitev za obiskovalce / osebo: 01 Kmečki praznik na Medvedjem Brdu - ni pogostitve

3. Predlagatelji: posamezniki s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Logatec in pravne osebe, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec ter delujejo na temeljnem področju posameznih projektov s poziva.
Obvezne priloge: reference prijavitelja; dokumentacija, ki za obdobje zadnjih pet (5) let dokazuje: 01 Kmečki praznik na Medvedjem Brdu - najmanj dvakratno izvedbo tega projekta.
Dokumentacija mora dokazati izvedbo projekta, pri čemer beseda »tega« pomeni, da gre za projekt z istim naslovom in isto tradicionalno vsebino, beseda »takega« pa, da gre za projekt s podobnim imenom in podobno vsebino kot navedeni projekt in vsebina. Vabila ne štejejo za dokazila o izvedbi prireditve.

4. Kriteriji in merila za izbor:
Na podlagi 103. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) bo za izvedbo posameznega projekta izbran tisti predlog, ki bo na ta javni poziv prispel prvi in bo njegova vloga izpolnjevala pogoje za izbor, vložila pa jo bo upravičena oseba. Upošteva se datum in uro, navedeno na kuverti s kontrolnim obrazcem.

5. Posebna določila:
1. Izbranemu predlagatelju se odobri napovedano višino pričakovane vrednosti sofinanciranja projekta, vendar do največ tistega zneska, ki je na razpolago za sofinanciranje (v kolikor bi pričakovani znesek presegal višino sredstev, ki so na razpolago).
2. Predlogi morajo vsebovati navedbe vseh zahtev in sestavin (za vsak posamezen projekt svoje) in vseh obveznih prilog – v kolikor so zahtevane, kakor je navedeno v drugi (2) in tretji (3) točki tega poziva.

Pogoji za izbor: za popolno vlogo se šteje vloga, ki je bila oddana na obrazcih preko spletne aplikacije, v kateri je elektronska razpisna dokumentacija in, ki morajo vsebovati vse zahtevane podatke za predmet predlagateljevega predloga in obvezne priloge. Razpisne dokumentacije ni potrebno tiskati, odda se samo kontrolni obrazec po navodilih, ki so objavljena v spletni aplikaciji na povezavi: http://logatec.tendee.net/ .

Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ne vloži upravičena oseba, župan zavrže s sklepom.

Vsebina pozivne dokumentacije za tradicionalne projekte, ki so v interesu občine Logatec:
- Osnovni podatki o predlagatelju (uradni naziv predlagatelja, matična številka predlagatelja, davčna številka predlagatelja, številka transakcijskega računa, naslov, pošta in kraj, telefon/faks, elektronska pošta, URL (spletna stran), podatki o odgovorni osebi (ime in priimek, naslov, telefon /faks, elektronska pošta, funkcija v organizaciji), podatki o kontaktni osebi (ime in priimek, naslov, telefon /faks, elektronska pošta, funkcija v organizaciji).

- Izjava odgovorne osebe o resničnosti podatkov, o tem, da nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Občine Logatec, o zagotovilu sredstev za investicijo, o izvedbi vsebine v skladu z veljavnimi predpisi, o izvedbi pogodbene obveznosti v roku, o dovoljenju Občinskemu upravnemu organu za preverbo podatkov iz vloge pri upravljavcih zbirk podatkov in o dovoljenju Občinskemu upravnemu organu za pridobitev podatkov po uradni dolžnosti ter izjava o seznanjenosti z akti, ki urejajo sofinanciranje projektov, o tem, da je vloga pripravljena skladno z navodili in o sprejemanju pogojev pozivne dokumentacije.

- Podatki o projektu: ime predlagatelja, naziv projekta, označitev za katerega izmed petih projektov gre, navedba naslednjih vsebin: datum izvedbe, kraj izvedbe, čas trajanja prireditve, odgovorna oseba za pripravo in izvedbo prireditve v skladu z veljavno zakonodajo, vodja prireditve, število sodelujočih pri organizaciji, odgovorna oseba za pravočasno pripravljeno in priglašeno dokumentacijo, ki omogoča izvedbo prireditve in poravnavo vseh taksnih in drugih obveznosti ter najava in poročilo Sazasu, IPF ali drugi organizaciji za skrb za avtorske pravice, navedba lastnika prostora in šotora (če ta je potreben), ki ga bo organizator najel, način pogostitve obiskovalcev, če ta je zahtevana (vrsta jedi in pijač), število nastopajočih, navedba odgovorne osebe za urejanje pogostitve, če je ta zahtevana, način izvedbe promocije, način izvedbe ozvočenja, način izvedbe osvetlitve, opis scene oz. opreme prostora, navedba osebe, ki skrbi za rediteljsko službo, ime vodje rediteljev, število rediteljev, navedba nastopajočih v programu (če niso nastopajoči člani prijavitelja), scenosled programa - navedba zaporedja točk in njihovo vsebino in finančni načrt projekta (opisi posameznih odhodkov, ki nastanejo z zagotovitvijo zgoraj naštetih storitev.

- Oprema kuverte (ime predlagatelja, naslov predlagatelja, pošta in kraj).

Obvezne priloge: reference prijavitelja; dokumentacija, ki za obdobje zadnjih pet (5) let.

Ostale priloge:
- potrdilo (fotokopija) registracije predlagatelja (zagotovi predlagatelj sam ali jo upravni organ sam pridobi),
- fotokopija statuta predlagatelja (predlagateljem, ki so na podlagi javnega poziva v preteklem letu že prejeli sredstva, ni potrebno ponovno prilagati statuta kot priloge, razen, če je v tem obdobju prišlo do sprememb).

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: upravičenci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja poziv. Načine poročanja, ki so podlaga za izplačilo sredstev in roke za poročanja bo določala pogodba o sofinanciranju za leto 2017.

Prijavni rok in način pošiljanja prijave: najkasneje do 31. 3. 2017 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali priporočeno po pošti vključno z datumom 31. 3. 2017.

Naslov: na vsaki ovojnici mora biti naveden naslovnik: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni POZIV – sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec za leto 2017 - ponovitev – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z nazivom (imenom) predlagatelja in njegovim naslovom. Ti podatki se bodo izpisali tudi v kontrolnem obrazcu. Obrazec naslova izrežite in ga nalepite na naslovno stran kuverte. Ko obrazec izrežete, lahko preostanek lista zavržete.

Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 32/16)), je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR (tarif.št.1: 4,50 EUR in tarif. št. 3: 18,10 EUR). Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa poziv – tradicionalni projekti
Znesek: 22,60 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11 75639-7111002-17.
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse, dokazilo lahko nalepijo tudi na sprednjo stran kuverte.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.

Podatki o pozivni dokumentaciji:
dostopna je od 1. 3. 2017 od 9. ure, na spletišču http://logatec.tendee.net/ .
Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Renato Gutnik, osebno, preko elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po telefonu na številko 01/7590 633 oz 051 353 916.

Veljavnost sklepa: Ta sklep prične veljati prvi dan po objavi v Logaških novicah.


Številka: 611-36/2016-20
Datum: 10. 2. 2017

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

 

Pravilniki in zakoni (sofinanciranje)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 2))
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) 

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 7), 11/13 (str. 2)) 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6))

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 80))

Postopki javnih razpisov in pozivov (2)

  1. Javni razpisi
  2. Arhiv javnih razpisov
  3. Javni pozivi
  4. Arhiv javnih pozivov
  5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
  6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

 

Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019) 

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2019 (velja od 6. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2019 (velja od 11. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje projektov drugih društev na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje turističnih projektov na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 12. 3. 2019) 

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228