Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Grčarevcu, parc. št. 151/31

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Urad. list RS, št. 11/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Urad. list RS, št. 31/18) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Logatec za leto 2019, objavlja

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin 

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec,
matična številka: 5874661000, davčna številka: SI55512844

2. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče namenjeno stanovanjski gradnji v Grčarevcu parc. št. 151/31 v izmeri 968 m2. Parcela je komunalno opremljena do roba parcele: s kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko in asfaltno cesto.
Izklicna cena za predmetno zemljišče je 30,00 EUR za m2 oz. 36,60 EUR za m2 z vključenim 22% DDV.

3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) nepremičnina bo prodana najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadržati vplačano varščino;
d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino v zemljiško knjigo;
e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
f) plačilo celotne kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla, kupcu se izroči original pogodbo po plačilu celotne kupnine;
g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije;
b) Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se štejejo:
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca;

5. Pogoji za udeležbo:
a) Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
b) Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
- ime, priimek oz. firmo kupca, točen naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;
- ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
- fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizično osebo);
- izpisek iz sodnega oz. drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za pravno osebo);
- izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
- dokazilo o plačani varščini;
c) Ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 22.8.2019 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine - ne odpiraj!«.

Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali na tel. št. 01/7590-618 in 041 507 764.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 2019 ob 11. uri v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec;
b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;
c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb;
d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oz. imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom

Občina Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228