Preskoči na vsebino

Grb Občine Logatec10. člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da imajo samoupravne lokalne skupnosti pravico do uporabe lastnega grba in zastave. Neposredno pravno podlago za sprejem odloka pa daje  Statut Občine Logatec, ki določa, da ima občina svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.

Nekdanji simbol Občine Logatec je bil sprejet na 11. seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 21.10.1987, kar pomeni, da Občina Logatec ni imela odloka o grbu in zastavi.

Simbol, ki ga je do leta 2009 uporabljala Občina Logatec, ni bil v skladu z 91. členom Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki določa:
»Arhiv Republike Slovenije vodi Register javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk. Ta se vodi po subjektih, ki predpisujejo javne simbole, grbe, zastave, pečate, žige in štampiljke. Državni organi in organi lokalnih skupnosti, ki so pristojni za sprejetje predpisov o javnih simbolih, grbih in pečatih, morajo v 15 dneh od sprejetja, spremembe ali dopolnitve predpisa o javnih simbolih, grbih in pečatih Arhivu Republike Slovenije poslati zahtevo za vpis v register s priloženim slikovnim prikazom grba in zastave, predpisom, ki določa geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave (vključno z navedbo kode barve), ter odtise pečatov, žigov in štampiljk, ki jih uporabljajo. Slikovnemu prikazu je treba priložiti utemeljitev, ki pojasnjuje zgodovinske, heraldične, veksikološke in sigilografske osnove ter simboliko grba, zastave, pečata, žiga ali štampiljke. Zahtevo za vpis v register pred vpisom obravnava posebna komisija Arhiva Republike Slovenije, ki preveri ustreznost javnih simbolov glede na strokovna pravila in standarde heraldične, veksikološke in sigilografske stroke ter glede na poznana zgodovinska dejstva. Arhiv Republike Slovenije z odločbo potrdi vpis v register, lahko pa vpis tudi zavrne ali zahteva odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti.«

Župan Občine Logatec je, dne 9. 6. 2004, sklical 1. sejo Komisije za celostno podobo Občine Logatec, v kateri so bili Gvido Komar, Pavle Mihevc, Nataša Prestor, Marko Frelih, Milan Trobič in Bibijana Mihevc, ki je bila izvoljena za predsednico. Pri delu komisije je, kot zunanji strokovni sodelavec, sodeloval Walt Jurečič, direktor podjetja Heraldika d.o.o., občasno pa tudi oblikovalca Igor Resnik in Katja Žagar. K oblikovanju predloga grba Občine Logatec je bila v letu 2004 z objavo javnega natečaja v Logaških….. povabljena tudi zainteresirana javnost, ki pa se na povabilo ni odzvala, zato je komisija v sodelovanju s strokovnjaki iskala najboljšo možno rešitev grba, ki bo ponazarjal zgodovino, prebivalstvo, naravne danosti in bo usklajen z zakonitostmi heraldike.
Ta namreč določa obliko, atribute, t.i. heraldične barve (črna, rdeča, modra, zelena, zlata (rumena) in srebrna (bela)), ki morajo biti pravilno upoštevane (npr. bela in rumena sta nezložljivi). Grb mora imeti heraldično dovršenost in umetniško izvedenost, ki zagotavlja heraldično simboličnost, obenem pa mora predstavljati identiteto svojega lastnika.

Na zadnjih, 11. in 12. seji, dne 08.11.2007 in 14.02.2008, je komisija v sestavi Pavle Mihevc, Gvido Komar, Bibijana Mihevc, Nataša Prestor, izbrala predlog grba (11. seja) in predlog zastave (12. seja). Pri predlogu odloka o uporabi grba in zastave ostanejo osnovni elementi likovne identitete Občine Logatec. Grb in zastava z grbom se uporabljata kot uradni oznaki oziroma simbola Občine Logatec, njegovih organov in organov občinske uprave.

Navedeni predlog odloka določa uporabo grba in zastave Občine Logatec, vsebinske in slikovne predstavitve grba in zastave, ki so v prilogah, ki so sestavni deli tega odloka, izdajo in vodenje evidence dovoljenj za uporabo grba Občine Logatec pravni osebi, ki ima sedež na območju Občine Logatec, s katerim se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba grba in zastave Občine Logatec, izdajo priročnika celostne grafične podobe Občine Logatec, ki vsebuje tudi vzorce uporabe grba in zastave Občine Logatec, nadzor nad izvajanjem določil odloka, ki ga opravlja Inšpektorat Občinske uprave Občine Logatec ter kazenske določbe ob neupoštevanju določb odloka.

Pripravila:
Nevenka Malavašič
(junij 2008)

Odlok o grbu in zastavi občine Logatec (Logaške novice, št.7-8/08 (str. 32), 4/10 (str. 4), 1-2/13 (str. 6))


O vsebini grba

Ohranjena pričevanja obmejne antične pokrajine še danes dokazujejo, da je imel logaški predel s svojim milesom pomen mejaša med zahodom in vzhodom. Zato so se čez te kraje preseljevala ljudstva z vsem svojim živim in predmetnim spremstvom, z  vso svojo duhovno in materialno kulturo. V spomin na iz kamna zidane meje, smo v glavo grba postavili pod srebrno (belo) polje cinasto delitev ščita. Z njo simboliziramo tisočletja staro selišče Logatca s svojim večnim značajem mejaša, ne glede na to, kako so ga ljudje v svojih časih imenovali in doživljali.
             
Peš, na jezdnih živalih na nosilnicah, na različnih vozovih, kasneje na motornih in parnih vozilih, so to pokrajino prekrižarile množice popotnikov v iskanju boljšega in lepšega od tistega kar jim je nudil vsakdan. Ker je vsem tem premikom še najbolj univerzalno služilo kolo v svoji vsakokratni zgodovinski pogojenosti, ostaja tudi, v prihodnosti, univerzalni simbol prometa - kolo. Ker gre za večni atribut premikanja in potovanja, je postavljen v večno kovino - zlato.
Ker gre za pokrajino, kjer  so se srečevali posamezniki in ljudstva, bojevali narodi, smo temeljno polje ščita predstavili v rdeči, najstarejši heraldični barvi. Prav v heraldični rdeči mnogi iščejo simboliko za pravičnost, moč, hrabrost pa tudi čast in - ljubezen. Med množico različnih in različno jakih ljubezni pa ni zadnja - ljubezen do rodnega kraja in do domovine.

Walt F. Jurečič,
Heraldika d.o.o.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228