Preskoči na vsebino

Oddelek za investicije, gospodarstvo, okolje in prostorSlužba za investicije in gospodarstvo 

Sekretar - vodja oddelka za investicije, gospodarstvo, okolje in prostor
Mateja Čuk 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 149

Sekretar za investicije
Gvido Bokal
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 148

Sekretar za investicije
Samo Mervar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 143

Višji svetovalec za stvarno premoženje občine

dr. Špela Bezgovšek 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 145

Višji svetovalec za investicije

Tena Daša Lavrič Pfajfar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 135
 

Višji svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

Janja Masle
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

1. nadstropje, soba št. 144

Višji svetovalec za investicije in gospodarske javne službe

Miha Primec
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

1. nadstropje, soba št. 137

 

Služba za okolje in prostor

Višji svetovalec za okolje in prostor
Simona Šušteršič Štrukelj
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 125

Višji svetovalec za okolje in prostor
Zoran Žagar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 126

Višji svetovalec za okolje in prostor
Borut Smrdelj
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 121

Višji svetovalec za promet in prostor
Jure Plečnik
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 112

Svetovalec za okolje in prostor
Mira Celarc Jereb
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 114

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec


Oddelek za investicije, gospodarstvo, okolje in prostor sestavljajo naslednje službe, ki izvajajo navedene naloge:

1. Služba za investicije in gospodarstvo:
- organizira in spremlja izvedbe investicij, sodeluje z zunanjimi izvajalci, koordinira dela zunanjih izvajalcev ter skrbi za prenos dokončanih investicij v upravljanje posameznim izvajalcem javnih služb,
- pripravlja in koordinira prijave investicij za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna ali evropskih sredstev,
- skrbi za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih površin,
- izdeluje letne programe na področju infrastrukturne dejavnosti,
- spremlja stanje na področju urejanja prometa, cestne infrastrukture, obnove cest,
- pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila,
- vodi postopke oddaje javnih naročil,
- opravlja naloge v zvezi s pospeševanjem gospodarstva in kmetijstva,
- vodi postopke dodelitve državnih pomoči s področja kmetijstva,
- vodi upravne postopke s področja gostinstva,
- načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih dokumentov z delovnega področja,
- opravlja naloge zemljiške politike občine in pripravlja letni načrt pridobivanja zemljišč in razpolaganja z zemljišči v lasti občine,
- opravlja naloge za zemljiškoknjižno urejanje zemljišč, določitev statusa grajenega javnega dobra, razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,
- zagotavlja izvajanje geodetskih storitev, potrebnih za urejanje zemljišč v lasti občine,
- nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za investicije, gospodarstvo in premoženjsko pravne zadeve ter koordinira delo pri organizaciji sej teh organov,
- pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju investicij, gospodarstva in premoženjsko pravnih zadev,
- organizira in vodi tehnično delo z objekti,
- koordinira naloge v zvezi z vodenjem katastra gospodarske javne infrastrukture,
- koordinira naloge ter sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture in energetike,
- skrbi za zapuščene živali in za zagotavljanje zavetišča,
- vodi postopke ravnanja z nepremičninami v lasti občine,
- opravlja naloge s področja stanovanjske politike v občini,
- opravlja dela v zvezi z gospodarjenjem s poslovnimi prostori,
- spremlja in obvešča o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov,
- vzdržuje občinsko premoženje,
- načrtuje naloge s področja javnih del,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

2. Služba za okolje in prostor:
- koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov,
- skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
- pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,
- sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
- pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora,
- koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor,
- koordinira izvajanje nalog občine pri izvajanju večjih posegov v prostor,
- organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov,
- vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
- vodi prostorski informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora,
- spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora,
- daje potrdila o namenski rabi prostora, lokacijske informacije, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora ter druge informacije ter potrdila s področja dela oddelka,
- skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
- skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,
- sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo,
- odmerja komunalni prispevek,
- pripravlja odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo,
- sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, za ceste,
- sodeluje pri urejanju cestne infrastrukture in prometa,
- opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
- opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini,
- izdaja dovoljenja za začasno prekoračitev hrupa na prireditvah,
- nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za okolje in prostor koordinira delo pri organizaciji sej teh organov,
- pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju okolja in prostora,
- sodeluje z oddelkom za investicije in gospodarstvo v pripravah na izvedbo investicij, s katerimi se v prostor umešča nove objekte,
- pripravlja podlage za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodi vse potrebne evidence,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228