Preskoči na vsebinoPravna služba

Višji svetovalec - Vodja oddelka za splošne zadeve
Rudolf Leban
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 128

 

Tajništvo

Tajnica funkcionarja V-I
Marija Andreevski Turk
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 123

 

Občinska inšpekcijska služba

Inšpektor - svetnik 
Darja Kavčič
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  
1. nadstropje, soba št. 136

 

Občinski redar - vodja skupine
Dejan Puc
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
1. nadstropje, soba št. 142

 

Služba za finance in računovodstvo

Višji svetovalec za računovodstvo 
Maja Hrovatin Petkovšek 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
1. nadstropje, soba št. 115

 

Računovodja V
Irena Židanek
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
1. nadstropje, soba št. 117

 

Računovodja VI
Marija Čuk
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
1. nadstropje, soba št. 117

 

Finančnik VII/1

Zoran Mihajlović
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

1. nadstropje, soba št. 112

 

Služba za odnose z javnostmi in protokolarne zadeve 

Višji svetovalec za odnose z javnostmi 
Romana Hribar 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.,
1. nadstropje, soba št. 131

 

Tehnično vzdrževalna služba

Receptor III
Tanja Oblak
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
pritličje, recepcija

 

Čistilka II
Greta Treven

 

Čistilka II
Mihaela Lazar

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec

 

Oddelek za splošne zadeve sestavljajo naslednje službe, ki opravljajo izvajajo navedene naloge:

1. Pravna služba:

- vodi upravne postopke na 2. stopnji ter zahtevne upravne postopke na 1. stopnji,
- nudi pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv ter opravlja nomotehnični pregled,
- sestavlja osnutke splošnih aktov organa,
- sestavlja naznanila oz. kazenske ovadbe, predloge za uvedbo postopkov zaradi prekrškov, zahtevke za oceno skladnosti predpisov,
- priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s področja pravnih zadev,
- opravlja strokovne naloge za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter statutarnopravno komisijo,
- opravlja naloge povezane s sodnimi postopki (zlasti v nepravdnih, zapuščinskih, civilnih, izvršilnih in gospodarskih zadevah)
- sodeluje pri zahtevnejših pravnih nalogah,
- opravlja strokovno pomoč pri pripravi pogodb ter pregleduje pogodbe,
- opravlja strokovno pomoč županu in direktorju občinske uprave,
- sodeluje z vodjo kadrovskega poslovanja ter pripravlja dokumentacijo in opravlja naloge s področja upravljanja s človeškimi viri,
- načrtuje in izvaja naloge s področja javnih del
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje..

2. Občinska inšpekcijska služba:
- izvaja naloge prekrškovnega organa, občinske inšpekcije in redarstva
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje..

3. Služba za finance in računovodstvo:
- pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
- pripravlja finančna in letna poročila in zaključni račun proračuna,
- zagotavlja strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
- opravlja finančno – knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun,
- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine,
- spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
- pripravlja premoženjsko bilanco občine,
- vodi knjigovodstvo proračuna,
- skrbi za obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
- skrbi za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- upravlja z likvidnostnimi sredstvi na enotnem zakladniškem računu občine,
- organizira in vodi računovodsko delo za krajevne skupnosti,
- nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za finance,
- pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju financ,
- spremljanje in obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov,
- vzdrževanje občinskega premoženja,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje..

4. Služba za odnose z javnostmi in protokolarne zadeve:
- izvaja zahtevne tajniške naloge,
- nudi administrativno podporo občinskemu svetu in delovnim telesom občinskega sveta ter koordinira delo pri organizaciji sej teh organov.
- skrbi za protokolarne zadeve in odnose z javnostmi,
- organizira novinarske konference,
- koordinira delo z občinskim glasilom,
- koordinira delo pri posredovanju uradnih objav sprejetih predpisov oziroma drugih aktov,
- skrbi za izvedbo občinskih prireditev,
- usmerja založniške in publicistične dejavnosti,
- pripravlja predstavitev občine na sejmih in drugih prireditvah,
- pripravlja promocijska gradiva za občino.
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje

5. Tehnično vzdrževalna služba:
- načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z zgradbo občine, voznim parkom in drugimi materialno tehničnim sredstvi,
- izvaja aktivnosti tehničnega vzdrževanja objektov in voznega parka,
- skrbi za brezhibnost in urejenost vozil,
- skrb za tehnično podporo prireditvam,
- spremljanje in obveščanje o stanju prevoznih sredstev,
- vzdržuje red in zagotavlja varnost v objektu in neposredni okolici,
- sprejema, evidentira in informira obiskovalce,
- čisti prostore, notranjo opremo in delovna sredstva,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

Podkategorije

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228