Preskoči na vsebinoPravna služba

Višji svetovalec - Vodja oddelka za splošne zadeve
Rudolf Leban
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 128

 

Občinska inšpekcijska služba

Inšpektor - svetnik 
Darja Kavčič
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  
1. nadstropje, soba št. 136

 

Služba za družbene dejavnosti

Sekretar - vodja službe za družbene dejavnosti
mag. Nevenka Malavašič
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 134

Višji svetovalec za obrambo, civilno zaščito in šport
Damjan Barut
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 132

Višji svetovalec za turizem, kulturo in mlade
Petra Žnidaršič
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
1. nadstropje, soba št. 133

 

Služba za odnose z javnostmi in protokol

Višji svetovalec za odnose z javnostmi 
Romana Hribar 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.,
1. nadstropje, soba št. 131

Tajnica funkcionarja V-I
Marija Turk
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 123

 

Glavna pisarna

Svetovalka v glavni pisarni
Aleša Čuk Antičevič
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 111

Administrator IV-II
Darja Mlinar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 109

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec

 

Oddelek za splošne zadeve sestavljajo naslednje službe, ki izvajajo navedene naloge:

1. Pravna služba:
- vodi upravne postopke na 2. stopnji ter zahtevne upravne postopke na 1. stopnji,
- nudi pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv ter opravlja nomotehnični pregled,
- sestavlja osnutke splošnih aktov organa,
- sestavlja naznanila oz. kazenske ovadbe, predloge za uvedbo postopkov zaradi prekrškov, zahtevke za oceno skladnosti predpisov,
- priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s področja pravnih zadev,
- opravlja strokovne naloge za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter statutarno pravno komisijo,
- opravlja naloge povezane s sodnimi postopki (zlasti v nepravdnih, zapuščinskih, civilnih, izvršilnih in gospodarskih zadevah),
- sodeluje pri zahtevnejših pravnih nalogah,
- opravlja strokovno pomoč pri pripravi pogodb ter pregleduje pogodbe,
- opravlja strokovno pomoč županu in direktorju občinske uprave,
- sodeluje z vodjo kadrovskega poslovanja ter pripravlja dokumentacijo in opravlja naloge s področja upravljanja s človeškimi viri,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

2. Občinska inšpekcijska služba:
- izvaja naloge prekrškovnega organa, občinske inšpekcije in redarstva,
- sodeluje pri urejanju prometa,
- opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

3. Služba za družbene dejavnosti
- skrbi za uravnotežen razvoj dejavnosti iz svojega področja in opravlja koordinativno vlogo,
- spremlja in proučuje problematiko na posameznem področju družbenih dejavnosti,
- spremlja delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Logatec in usklajuje delo z zunanjimi institucijami, zavodi in službami,
- izvaja naloge v zvezi s financiranjem programov javnih zavodov in drugih nosilcev programov,
- skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom,
- koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti,
- načrtuje, vodi in izvaja nadzor nad izvajanjem nalog in nad izvajanjem programov družbenih javnih služb,
- pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe za opravljanje storitev oz. dejavnosti na posameznih področjih družbenih dejavnosti,
- spremlja investicije, vzdrževanje in obnovo prostorov ter opreme javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti,
- vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov,
- vodi postopke na področju podeljevanja koncesij s področja družbenih dejavnosti,
- organizira šolske prevoze za osnovnošolske otroke,
- nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za družbene dejavnosti,
- pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju družbenih dejavnosti,
- pripravlja pogodbe in nudi strokovno pomoč ter sodelovanje pri sodnih postopkih na področju družbenih dejavnosti,
- izvaja naloge socialnega varstva,
- vodi postopke dodeljevanja sredstev za področje humanitarnih dejavnosti, za področje športa in mladinske dejavnosti, področja turizma, kulture in kulturne dediščine,
- vodi upravne postopke za dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka,
- sodeluje pri pripravi in vodenju razpisov in pripravlja prijave na državne razpise s področja naravne in kulturne dediščine ter turizma,
- usmerja založniške in publicistične dejavnosti,
- pripravlja predstavitev občine na sejmih in drugih prireditvah,
- pripravlja promocijska gradiva za občino,
- skrbi za področna občinska priznanja,
- sodeluje pri regionalni koordinaciji projektov, pri katerih sodeluje občina in zastopa občino do nivoja države,
- izvaja, usklajuje in nadzira dejavnosti na področju civilne zaščite, reševanja in gasilstva,
- pripravlja obrambne načrte, izdeluje in vzdržuje obrambne načrte,
- pripravlja dokumentacijo na področju varstva pri delu in varstva pred požarom za objekte v lasti občine
- opravljanje nalog upravljanja športnih objektov.

 

4. Služba za odnose z javnostmi in protokol:
- nudi administrativno podporo občinskemu svetu in delovnim telesom občinskega sveta ter koordinira delo pri organizaciji sej teh organov,
- skrbi za protokolarne zadeve in odnose z javnostmi,
- organizira novinarske konference,
- koordinira delo z občinskim glasilom,
- koordinira delo pri posredovanju uradnih objav sprejetih predpisov oziroma drugih aktov,
- skrbi za urejanje spletnih strani,
- skrbi za področna občinska priznanja,
- skrbi za izvedbo občinskih prireditev,
- usmerja založniške in publicistične dejavnosti,
- pripravlja predstavitev občine na sejmih in drugih prireditvah,
- pripravlja promocijska gradiva za občino,
- izvaja zahtevne tajniške naloge,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

5. Glavna pisarna:
- izvaja enostavne naloge pisarniškega poslovanja in drugih administrativnih opravil,
- sprejema in oddaja pošto,
- ureja arhivsko in dokumentarno gradivo,
- opravlja administrativno tehnična dela za občinsko upravo,
- ureja arhivsko in drugo dokumentacijsko gradivo,
- sprejema vloge ter izvaja informiranje strank v vložišču,
- svetuje strankam,
- vodi in organizira delo v glavni pisarni,
- opravlja naloge s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom,
 opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

 

 

Podkategorije

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228