Preskoči na vsebino

7. redna seja Občinskega sveta, 17. 9. 2015vabilo
- zapisnik
stališča delovnih teles
- poročila o izvrševanju sklepov, sprejetih na 7. redni seji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve 
3. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del, I. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, I. obravnava
5. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec kurirček Logatec, skrajšani postopek
6. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec, dodatek 
7. Obravnava predloga pravil za izvolitev predstavnikov občine Logatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
8. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
9. Obravnava predloga Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
10. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Logatec v prvem polletju v letu 2015
11. Obravnava Poročila o delovanju Varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2014
12. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za leto 2014 (64,58 MB)
13. Obravnava ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Logatec
14. Odgovori na svetniška vprašanja

poročilo o izvrševanju sklepov s 6. redne seje
poročilo o izvrševanju sklepov 1. izredne seje


Dodatno gradivo / na mizah svetnikov:
-
 odpust dolgov, imigranti, vrtec Rovte

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228