Preskoči na vsebino

Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-1/2017-1
Datum: 2. 2. 2017


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
16. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 23. februarja 2017, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 22. 12. 2016.
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, 1. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

5. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Rekonstrukcija – nadzidava dela OŠ 8 talcev«
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič – podsekretarka in Urban Novak, ASK 4 d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Obravnava predloga Predinvesticijske zasnove za projekt Izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Maruša Zorec, odgovorni vodja projekta, ARREA d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
Odbor za družbene dejavnosti

7. Obravnava predloga Investicijskega projekta za Energetsko sanacijo 5 javnih stavb Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Rajko Leban, direktor, GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Ureditev JP 726618 Pod gozdom v dolžini 225 m + 30 m in JP 726619 Rožna ulica v dolžini 198 in JP 726638 Loka«priloga k DIIP-u Gradbena situacija ureditve JP Pod gozdom in Rožna ulica
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Gvido Bokal, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Obravnava predloga letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Boštjan Mljač, GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem nadzoru: Poslovanje Krajevne skupnosti Laze Jakovica
Predlagatelj: Nadzorni odbor
Poročevalec: Marjan GREGORIČ, član Nadzornega odbora

11. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem nadzoru: Pregled poročil popisnih komisij, skladnost s programom prodaje in nabave in analiza kupnin premoženja Občine Logatec, za leti 2014 in 2015
Predlagatelj: Nadzorni odbor
Poročevalka: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora

12. Predložitev Letnega nadzornega programa, za leto 2017, Nadzornega odbora Občine Logatec
Predlagatelj: Nadzorni odbor
Poročevalka: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora

13. Odgovori na svetniška vprašanja.

Gradivo za 16. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.


Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228