Preskoči na vsebino

Vabilo na 24. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-6/2018-6
Datum: 10. 10. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
24. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje, z dne 21. 6. 2018.

Poroča: Berto Menard, župan

 

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalec: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Renata Gutnik, Višji svetovalec II
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

4. Obravnava predloga Sklepa o soglasju h kandidaturi za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Rosana Cerkvenik, Park Škocjanske jame, koordinatorka priprave kandidature
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Renata Gutnik, Višji svetovalec II
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za Lonstroff
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Peter Lovšin, univ. dipl. inž. arh., Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Obravnava Spremembe občinske meje z Občino Vrhnika in Občino Idrija
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zvonka Moljk, višji svetovalec I
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

8. Obravnava Ukinitve javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zvonka Moljk, višji svetovalec I
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

9. Obravnava predloga Avtentične razlage osmega odstavka 51. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec
Predlagatelj: Statutarno pravna komisija
Poročevalec: Andrej Vrhunc, direktor Občinske uprave Občine Logatec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Gradivo za 24. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki – preko spleta. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO Občine Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228