Preskoči na vsebino

Vabilo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-1/2019-8
Datum: 30. 1. 2019

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

 

S K L I C U J E M
3. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 14. februarja 2019, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),
Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 10. 1. 2019
Poroča: Berto Menard, župan

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Predlog Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec, 1. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Predlog Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2019, 1. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Matjaž Martinšek, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zoran Mihajlović, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Predlog Sklepa o pooblastilu župana za sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem do določene vrednosti
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

9. Predlog Sklepa o spremembi meje z Občino Žiri
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Janja Masle, svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

10. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Darja Kavčič, inšpektor svetnik
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mateja Čuk, podsekretarka
Samo Mervar, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

Vprašanja in odgovori z 2. redne seje OS, z dne 10.1.2019

Poročilo o izvrševanju sklepov z 2. redne seje OS, z dne 10.1.2019

 

Berto Menard
župan

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228