Preskoči na vsebino

Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 28. 5. 2020Številka: 013-5/2020-14
Datum: 11. 5. 2020

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

 

Sklicujem

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 28. maja 2020, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 30. januarja 2020.
Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje z dne 13. februar 2020.
Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje z dne 23. aprila 2020.
Poroča: Berto Menard, župan

Stališče Odbora za družbene dejavnosti

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče statutarno pravne komisije

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbih zemljišč

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del; ID:1227, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, Urbania d.o.o., mag. Katja Žagar, sekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: Miha Primec, strokovni sodelavec VII/1 in Marijana Kunc, Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: dr Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja d. o. o. in Marijana Kunc, Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Predlog Odloka o razglasitvi muzejske zbirke novejše zgodovine v Vojnem muzeju Logatec za kulturni spomenik lokalnega pomena, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Renata Gutnik, višja svetovalka II in Jurij Švajncer
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje stanovanjsko – poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v Logatcu – ID: 1562
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec. arh. urb., univ.dipl.inž.arh, Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako MB-39 v občini Logatec – ID: 1561
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh., Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Predlog Strategije za mlade v občini Logatec 2020-2024
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Matjaž Martinšek, koordinator VI, Nika Mulec in Klemen Stoševski
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

11. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Janja Masle, svetovalka III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

12. Končno poročilo - Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Tabor v letu 2018
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: Špela Tomić, članica NO

13. Končno poročilo - Oskrba starejših na domu 2018
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: dr. Anton Gosar, član NO

14.Končno poročilo - Nadzor sofinanciranja bivanja v domovih za starejše 2018
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: dr. Anton Gosar, član NO

15.Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: Mateja Čuk, sekretarka in Rajko Leban, direktor GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

16. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 2. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 3. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228