Preskoči na vsebino

Vabilo na 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 12. maj 2022Številka: 013-3/2022-5
Datum: 26. 4. 2022

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

Sklicujem

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 12. maja 2022, ob 18. uri,
v sejni sobi Upravnega centra Logatec, 1. nadstropje.

 

Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 12. 4. 2022.

 

Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališča Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2022-
Rebalans
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Maja Hrovatin Petkovšek, računovodja VII/2-II
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec, I.
obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec I
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Obravnava Predlog Sklepa o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 5/21 - uradno prečiščeno besedilo) priloge, dopolnitev
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Katja Žagar, sekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava Predloga Sklepa o spremembi letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja
Občine Logatec za leto 2022- I.
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Janja Masle, višja svetovalka III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

7. Obravnava Sprejema Načrta preskrbe z zemljišči v občini Logatec - nadaljevanje
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalke: mag. Lučka Šendlinger in dr. Mojca Foški, Lučka, d.o.o. ter mag. Katja Žagar, sekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Obravnava Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od
Prostorskih izvedbenih pogojev za območje stanovanjsko-poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v Logatcu – ID: 1562 - nadaljevanje, dopolnitev
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec. arh. urb., univ.dipl.inž.arh, Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Odgovori na svetniška vprašanja

 Poročilo o izvrševanju sklepov 22. seje Občinskega sveta Občine Logatec

Berto Menard
župan


VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Peter Antičevič, podžupan Občine Logatec,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Jurij Švajncer, predsednik NO Občine Logatec,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228