Preskoči na vsebino

Vabilo na 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 21. junij 2022Številka: 013-4/2022-8
Datum: 7. 6. 2022

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

Sklicujem

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo

v torek, 21. junija 2022, ob 18. uri,

v sejni sobi Upravnega centra Logatec, 1. nadstropje.

 

Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 12. 5. 2022.

 

Stališča odbora za družbene dejavnosti

Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališča Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec, I.
obravnava - nadaljevanje
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: Zoran Žagar, višji svetovalec I in Polona Kren, Relais d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava predloga Poslovnika občinskega sveta Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Rudolf Leban, vodja oddelka za splošne zadeve
MDT: Statutarno pravna komisija

5. Obravnava Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske
soseske ob Cesti talcev BL-69 in BL-84; ID: 2062, II. obravnava ; Sprememba vsebine predlaganega Odloka
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalki: mag. Katja Žagar, sekretarka in Darja Blatnik, V prostoru d.o.o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Pravilnika o subvencioniranju sistemov za uporabo pitne vode in
deževnice v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, višji svetovalec VII/1
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki
delujejo na območju občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine
Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

9. Obravnava predloga Sklepa o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za
lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2022
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Darja Kavčič, tajnik Občinske volilne komisije
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2021
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Maja Hrovatin Petkovšek, računovodja VII/2-II
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Obravnava Predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za
leto 2022
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poročevalec: Peter Antičevič, predsednik Komisije za priznanja Občine Logatec

12. Seznanitev s sklepom Nadzornega odbora Občine Logatec – obravnava poročila Komunalnega
podjetja Logatec o Analizi stanja logaških vodnih virov
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalec: dr. Anton Gosar, član Nadzornega odbora Občine Logatec

13. Odgovori na svetniška vprašanja

 Poročilo o izvrševanju sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.

 

                                                                                                                                Berto Menard
                                                                                                                                   župan

 

 

 


VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Peter Antičevič, podžupan Občine Logatec,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Jurij Švajncer, predsednik NO Občine Logatec,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228