7. redna seja Občinskega sveta, 26. 9. 2019- vabilo

- zapisnik

- stališča delovnih teles

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 6. redni seji Občinskega sveta, 20. 6. 2019. redni seji Občinskega sveta, 20. 6. 2019. redni seji Občinskega sveta, 20. 6. 2019

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 8), I. obravnava

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7), 1. obravnava

5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Logatec, I. obravnava

6. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Logatec

7. Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini Logatec, I. obravnava

8. Rebalans proračuna

9. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za Zdravstveni dom Logatec – ID: 1262

10. Sprejem letnega poročila javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d .o. o. za leto 2018

11. Sklep o cenah zimske službe v občini Logatec

12. Odgovori na svetniška vprašanja

 Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 20. 6. 2019.

Berto Menard
župan