Preskoči na vsebino

16. redna seja Občinskega sveta Občina Logatec, 17. 6. 2021Vabilo

Zapisnik

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče statutarno pravne komisije

Stališča odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

DNEVNI RED (spremenjen je bil vrstni red obravnave točk predlaganega dnevnega reda):

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Obravnava predloga letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec,
II. obravnava

5. Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Logatec, II. obravnava

6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške

7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2021, skrajšani
postopek

8. Predlog sklepa o mnenju Občine Logatec k osnutkom pokrajinske zakonodaje, nadaljevanje

9. Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine
Logatec za leto 2021

10. Predlog Ukinitve javnega dobra

11. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti
urejanja prostora z oznako RO-118 v občini Logatec – ID: 2313

12. Predlog Lokalnega programa razvoja kulture občine Logatec2021- 2025

13. Predlog Koncesijskega akta za izvedbo projekta »Izgradnja zbirnega centra Ostri vrh«,
I.obravnava

14. Predlog Zaključnega proračuna Občine Logatec za leto 2020

15. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2021

16. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na nadaljevanju 15. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 2. dopisni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

 

   

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228