Preskoči na vsebinoObjava predpisa v svetlo sivi barvi pomeni, da predpis ni več veljaven.

Gospodarske javne službe

Javna podjetja in koncesije

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št. 1_2/20 (str. 5)), velja od 4. 2. 2020

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št.7-8/07 (str. 1)), velja od 9. 8. 2007

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11 (str. 21), 1-2/16 (str. 2), št. 5/20 (str. 8)), velja od 8. 3. 2011 (od 14. 7. 2020 ne veljata peta in šesta alineja prvega odstavka 4. člena - glej Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Logatec)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 56)) velja od 14. 7. 2020

Odlok o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom v omrežju (Uradni list RS, št. 67/97), velja od 7. 11. 1997

Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 6/17 (str. 2), 2/19 (str. 10), 1_2/20 (str. 2)), velja od 4. 1. 2020

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 6/17 (str. 2), 2/19 (str. 10)), velja od 27. 7. 2017

Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju naselja Rovte (Logaške novice, št. 5/20 (str.2)), velja od 15. 5. 2020 

KONCESIJSKI AKT za izvedbo projekta »Izgradnja zbirnega centra Ostri vrh« (Logaške novice, št. 6/21 (str. 7))

Sklep o določitvi cene storitev 24-urne dežurne službe v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/20    (str. 2)), velja od 1. 1. 2021

Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 67 (str. 4164)), velja od. 1.5.2021, POPRAVEK Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list št. 161/2021 (str. 9292))

Sklep o sprejemu poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2021, soglasju h zadolžitvi za nakup premične naprave za sušenje blata in soglasju k izdaji    poroštva h zadolžitvi (Logaške novice, št. 5/21 (str. 135) velja od 15. 4. 2021

 

 

Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Logaške novice, št. 5/19 (str. 6)), velja od 1. 5. 2019

Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Logaške novice, št. 12/16 (str. 16)) velja od 28. 12. 2016, v uporabi od 1. 1. 2017, velja do 1. 5. 2019

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/96 (str. 1)), 10/97 (str. 9)) velja do 9. 8. 2007

Statut javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. (Logaške novice, št.  2/10 (str. 25)) velja od 16. 3. 2010 do 8. 3. 2011

Odlok o organiziranju javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec (Uradni list RS, 65/93, Logaške novice, št. 1-2/08 (str. 1), 4/09 (str. 2)) velja  od 11. 12. 1993 do do 8. 3. 2011

Odlok o organiziranju javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec (Logaške novice, št. 1/02 (str. 4)) velja od 8. 1. 2002 do 27. 2. 2008

Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Logaške novice, št. 10/15 (str. 4) velja od 16. 10. 2015 do 27. 12. 2016, v uporabi od 1. 11. 2015 

Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Logaške novice, št. 5/20 (str.9)), velja od 15. 5. 2020

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Logške novice, št. 12/20 (str. 25), velja od 1. 1. 2021

 

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, lovstvo

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70), št. 1-2/21 (str. 8)) velja od 20. 1. 2016

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07 (str. 13)) velja od 26. 7. 2007

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/12 (str. 10)) velja od 27. 7. 2012

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07 (str. 5), 11/08 (str. 19)) velja od 14. 8. 2007 do 30. 6. 2014 

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Logatec (Uradne objave v občini Logatec, št. 11/03 (str. 3)) velja od 14. 11. 2003 do 14. 8. 2007

Pravilnik o uporabi sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št.  5-6/96, (str. 1)), 6-7/97, (str. 31)) velja od 22. 6. 1996 do 26. 7. 2007

 

Gostinstvo in turizem  

Strategija razvoja in trženja in turizma v regiji Osrednja Slovenija za obdobje 2023 - 2027

Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Logatec (Logaške novice 3/22 (str. 2)) velja od 18. 3. 2022

Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Logatec (Logaške novice 11/18 (str. 2)) velja od 15. 11. 2018

Odlok o pogojih za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, 21/92) velja od 8. 5. 1992

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15)) velja od 6. 1. 2012

Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Logatec (Logaške novice, št. 12/07 (str. 6)) velja od 20. 12. 2007

Sklep o imenovanju  Komisije za vrednotenje in ocenjevanje turističnih projektov v občini Logatec - sprememba (zamenjava članice) ( velja od 11.5.2023)

Sklep o imenovanju Komisije za vrednotenje in ocenjevanje turističnih projektov v občini Logatec (velja od 6.3.2023)

 

Sklep o imenovanju komisije za vrednotenje in ocenjevanje turističnih projektov v občini Logatec

Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Logatec (Logaške novice 11/11 (str. 3) velja od 7. 12. 2011

Odlok o turistični taksi v Občini Logatec (Logaške novice, št. 10/06 (str. 1),1-2/11 (str. 16), Uradni list RS, št. 93/2014NPB) velja od 30. 10. 2006 

Odlok o turističnih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 1/00 (str. 2)) velja od 7. 1. 2000 do 30. 10. 2006  

Odlok o krajevni taksi v občini Logatec (Uradni list RS, 6/91) velja od 30. 8. 1991

Pravilnik o sofinanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec ( Logaške novice, št. 1-2/08 (str. 12)) Velja od 20. 2. 2008 do 31. 12. 2008

Pravilnik o sofinanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/05 (str. 7)) Velja od 10. 2. 2005 do 20. 2. 2008

Pravilnik o sofinanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/04,(str. 4)) Velja od 20. 5. 2004 do 10. 2. 2005

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Logatec (Logaške novice, št. 2/01 (str. 2)) velja od 7. 2. 2001 do 20. 12. 2007

Odlok o delovnem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih v občini Logatec (Uradni list RS, 21/92, 52/92) velja od 8. 5. 1991 do 7. 2. 2001

Sklep o imenovanju komisije za dodeljevanje sredstev za vrednotenje in ocenjevanje turističnih projektov v občini Logatec 

Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa dežurnih prodajaln v Občini Logatec (Logaške novice, št. 2/01 (str. 4)), 4/08 (str. 1)) velja od 7.2.2001 do 27. 7. 2001

 

Promet in zveze 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Logatec (Uradni list RS, št. 67/21) velja od 15. 5. 2021

Odlok o občinskih cestah v občini Logatec, (Logaške novice, št. 7-8/12 (str. 2), 7-8/13 (str. 36), 10/14 (str. 2), NPB) velja od 27. 7. 2012

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/07 (str. 1),6/11 (str. 4), 5/12 (str. 7), 6/19 (str. 2), NPB) velja od 30. 5. 2007

Odlok o prometni ureditvi v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/22 (str. 12), 7-8/23 (str.2)) velja od 10. 8. 2023

Odredba o prometni ureditvi v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/22 (str.25)) velja od 30.4.2022

Pravilnik o parkirni dovolilnici v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/22 (str. 22)) velja od 30. 4. 2022

Sklep o izdaji dovoljenj za zaporo občinske ceste zaradi sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žleda (Logaške novice, št. 5/14 (str. 2)) velja od 10. 5. 2014

Odlok o prometni ureditvi v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/12 (str. 11)12/13 (str. 2), 1-2/15 (str. 7), 11/16 (str. 50), NPB) velja od 27. 7. 2012

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Logatec (Uradni list, 6/99) velja od 6. 2. 1999 do 4. 8. 2009

Odlok o občinskih cestah (Logaške novice, št. 
7/99 (str. 4)) velja od 14. 8. 1999 do 27. 7. 2012

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Logatec (Logaške novice, št. 7/09 (str. 2), 6/16 (str. 7)) velja od 4. 8. 2009

Pravilnik o parkirni dovolilnici v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/12 (str. 5), 7-8/14 (str. 2), 1-2/15 (str. 59), NPB) velja od 1. 1. 2013

 

Komunalna dejavnost: 

Odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, 31/05) velja od 20. 6. 1992, v uporabi od 25. 5. 1992
Odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, 6/93) velja od 30. 1. 1993, v uporabi od 1. 1. 1993
Odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, 17/9213/9234/92) velja od 4. 4. 1992. v uporabi od 1. 4. 1992
Odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, 16/91velja od 6. 10. 1991, v uporabi od 1. 10. 1991


Vodna oskrba:

Oskrba s pitno vodo
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/13 (str. 8), 6/21 (str. 2)) velja od 27. 12. 2013
Odlok o varstvu vodnega vira "Kaptažna vrtina Grčarevec"- G/97 (Uradni list RS, št. 67/97) velja od 7. 11. 1997
Odlok o varstvu vodnega vira »Kaptažna vrtina Pikelce (Uradni list RS, št. 45/97) velja od 2. 8. 1997
Odlok o varstvu vodnih virov v Občini Logatec (Logaške novice, št. 4/01 (str. 8)) velja od 21. 4. 2001
Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov Črni Potok, Petkov studenec, Kobalov studenec, Beber, Novak in Perile (Uradni list SRS, št. 32/83) velja od 15. 10. 1983
 
Pravilnik o subvencioniranju sistemov za uporabo pitne vode in deževnice v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/22 (str. 19)), velja od 6. 7. 2022
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 77)) velja od 14. 7. 2020
Sklep o cenah izvajanja javnega pooblastila (Logaške novice, št. 5/13 (str. 2)) velja od 11. 5. 2014
Sklep o ceni nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/13 (str. 3)) velja od 11. 5. 2014
Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode na območju občine Logatec, velja od 20. 3. 2023
  Preklic Odredbe št. 355-1/2022-1 o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode za območje celotne
  občine Logatec, velja od 4. 10. 2022 
 
  Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode na območju občine Logatec,
  velja od 17. 1. 2022
Odlok o varstvu vodnega vira “Kaptažna vrtina VB-1/95 na Medvedjem Brdu" (Uradni list RS15/98velja od 7. 3. 1998
Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode na območju Občine Logatec, velja od 23. 6. 2021
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/00 (str. 7)) velja od 14. 12. 2000 do 16. 4. 2010 
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/10 (str. 6)) velja od 16. 4. 2010 do 27. 12. 2013 
Sklep o ceni storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (Logaške novice, št. 12/12 (str. 3)) velja od 22. 12. 2012 do 1. 1. 2013
Sklep o ceni storitve gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo (Logaške novice, št. 5/13 (str. 11)) velja od 11. 5. 2013 do 16. 10. 2015
Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode za območje Laze, velja od 9. 11. 2020
Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode za območje celotne občine Logatec,velja od 19. 11. 2020
PREKLIC Odredbe št. 355-2/2020-53 o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode za območje celotne občine Logatec, velja od 8. 12. 2020
Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode na območju občine Logatec, velja od 3. 3. 2021
PREKLIC Odredbe št. 355-2/2021-6 o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode za območje celotne občine Logatec
PREKLIC Odredbe št. 355-2/2021-16 o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode za območje celotne občine Logatec velja od 22. 7. 2021
Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode na območju Občine Logatec, velja od 10. 8. 2021

  PREKLIC Odredbe št. 355-2/2021-22 o o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode za območje celotne občine Logatec, velja od 27. 10 2021

 
 
Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/19 (str. 2) velja od 1. 1. 2020
  Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini   Logatec (Logaške novice, ši. 12/20 (str. 20)) velja od 24. 12. 2020
Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih napra v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 7), 11/13 (str. 2)) velja od 22. 5. 2012
Pravilnik o določitvi cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 73)) velja od 14. 7. 2020, v uporabi ob 1. 4. 2021
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/13 (str. 33)) velja od 19. 3. 2013 (dne 14. 7. 2020 preneha veljati poglavje 9.3 - glej Pravilnik o določitvi cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v občini Logatec)
Sklep o ceni nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/14 (str. 2)) velja od 11. 3. 2014
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Logaške novice, št. 12/16 (str. 15), 2/19 (str. 11)) velja od 28. 12. 2016
 
Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/00 (str. 2)) velja od 14. 12. 2000 do 30. 10. 2009
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/09 (str. 3), 12/09 (str. 4), 6/12 (str. 10)) velja od 30. 10. 2009 do 1. 1. 2020
Pravilnik o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/10 (str. 8)) velja od 16. 3. 2010 do 1. 1. 2020
Sklep o ceni storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Logaške novice, št. 12/12 (str. 2)) velja od 22. 12. 2012 do 1. 1. 2013
Sklep o ceni storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Logaške novice, št. 5/13 (str. 11), 1-2/15 (str. 61)) velja od 11. 5. 2013 do 16. 10. 2015

 
Energetika

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/07 (str. 1)) velja od 30. 6. 2007
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/12 (str. 4))  velja od 1. 12. 2012
Sklep o cenah storitve vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2)) velja od 12. 3. 2013

 
Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/09 (str. 6)) velja od 30. 4. 2009 (od 14. 7. 2020 ne velja 18. člen - glej Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Logatec)
Pravilnik o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/10 (str. 21)) velja od 16. 3. 2010
Odlok o ravnanju z odpadki v občini Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 27)) Členi o pripravi na izvajanje Koncepta ravnanja z odpadki v veljavi od 8. 8. 1997, celotni odlok od dneva pričetka izvajanja koncepta, velja do 30. 4. 2009
Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen odvoza in deponiranja odpadkov na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 2-3/98 (str. 3)) Velja od 20. 3. 1998, 5/02 (str. 1) velja od 22. 6. 2002 do 16. 3. 2010

Sklep o ceni storitev ravnanja z odpadki za podjetja in obrt ter javne ustanove v občini Logatec Logaške novice, št. 10/00, (str. 1)) velja od 6. 10. 2000 do 16. 3. 2010

Odlok o zbiranju in odvozu odpadkov v občini Logatec (Uradni list RS, 3/92) velja od 31. 1. 1992

Sklep o ceni gospodarske javne skužbe ravnanje s komunalnimi odpadki (Logaške novice, št. 5/13 (str. 11), 1-2/15 (str. 61)) velja od 11. 5. 2013 do 16. 10. 2015


 
Čiščenje in vzdrževanje javnih površin
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/12 (str. 6)) velja od 5. 1. 2013
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/13 (str. 3)) velja od 25. 5. 2013
Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 6/13 (str. 2)) velja od 25. 6. 2013

 
Pokopališka in pogrebna služba
Odlok o pokopališkem redu v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 42)) velja od 14. 7. 2020
  Sklep o ceni za izdajo soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč (Logaške novice, št. 5/21 (str. 133)) velja od 13. 5. 2021
 
  Sklep o določitvi cen storitev grobarjev (Logaške novice, št. 4/21 (str. 3)) velja od 23. 4. 2021

  Sklep o določitvi cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture (Logaške novice, št. 4/21 (str. 2)) velja od 23. 4. 2021

 
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 12/01 (str. 2), 10/07 (str. 10), 11/12 (str. 9)) velja od 8. 12. 2001 do 14. 7. 2020
 
Nadzor na krajevnimi prireditvami
Pogoji za pridobitev pravice do uporab plakatnih mest na območju občine Logatec v času volilne kampanije za volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2022
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13 (str. 2))
Sklep o ceni plakatiranja na javnih oglasnih mestih (Logaške novice, št. 3/14 (str. 2)) velja od 1. 3. 2014

Odlok o oglaševanju v občini Logatec (Logaške novice, št. 
2/09 (str. 2), 6/09 (str. 4), 3/10 (str. 3), NPB10/12 (str. 2)) velja od 6. 3. 2009 do 11. 7. 2013

Odlok o plakatiranju (Uradni list RS, 24/91
) velja od 22. 11. 1991 do 6. 3. 2009

 

Stanovanjsko gospodarstvo
Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 40/93) velja od 1. 8. 1993
Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Logatec (Uradni list RS, 52/92) velja od 7. 11. 1992
Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Logatec (Uradni list RS, 52/92) velja od 7. 11. 1992
Sklep o povišanju najemnin (Uradni list RS, 42/92) velja od 31. 8. 1992, v uporabi od 1. 9. 1992
Pravilnik o najnižji najemnini za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže v lasti v občini Logatec (Uradni list RS, 24/91) velja od 22. 11. 1991, v uporabi od 1. 12. 1991

 

Ostalo 
Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje, rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin – ekološka taksa (Logaške novice, št. 4/96 (str. 3), 10/97 (str. 7), Uradni list RS, št. 91/01) velja od 11. 5. 1996

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 80))

Sklep o ceni tržnih prostorov (Logaške novice, št. 3/14 (str. 3)) velja od 11. 3. 2014

Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve (Uradni list RS, 16/91) velja od 6. 10. 1991 ( v uporabi od 1. 10. 1991)

Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve (Uradni list RS, 11/91) velja od 31. 8. 1991 (v uporabi od 1. 9. 1991) do 6. 10. 1991


Uradne objave

2024: 1-2/24, 3/24

2023: 1-2/23, 3/23, 4/23, 5/23, 7-8/23, 11/23, 12/23

2022: 1-2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 7-8/22, 9/22, 10/22, 12/22

2021: 1-2/21, 4/21, 5/21, 6/21, 9/21, 11/21

2020: 1-2/20, 3/20, 5/20, 6/20, 10/20, 11/20, 12/20

2019: 1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 8/19, 9/19, 10/19

2018: 1-2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 7-8/18, 11/18, 12/18

2017: 3/175/176/1711/1712/17

2016: 1-2/163/164/165/166/169/1610/1611/16
12/16

2015: 1-2/15,3/154/155/156/157_8/159/1510/15
11/1512/15

2014: 1-2/143/143/145/146/147_8/149/1410/14
11/1412/14

2013: 1-2/133/135/136/137-8/1310/1311/1312/13

2012: 1-2/123/125/126/127-8/1210/1211/1212/12

2011: 1-2/11ugotovitveni_sklep3/114/115/116/11,
9-10/1111/1112/11

2010: 1/102/103/104/106/1010/1011/1012/10

2009: 2/093/094/096/097/0910/0911/0912/09

2008: 1-2/083/084/086/087-8/0810/0811/0812/08

2007: 1-2/073/073/1/074/075/076/07
7-8/079/0710/0711/0712/07

2006: 1-2/063/064/065/066/068-9/0610/0611/06

2005: 1-2/053/054/055/056/057/05
8-9/0510/0512/05

2004: 1-2/044/045/047/048-9/0410/0412/04

2003: 3/034/035/036/037/0310/0311/0312/03

2002: 1/022/023/024/025/02
6-7/029/0210/0211/02

2001: 1/012/014/015/016/019/0110/0112/01

2000: 1/003/004/005/006/008/0010/00,11/0012/00

1999: 1/992/993/994/995/99
Statut OL, Poslovnik_OS_OL7/998/9910/99

1998: 1(izredna)/982_3/984/985_6/987/988_9/98,10/98

1997: 1/972/973/974-5/976-7/978/9710/97

1996: 1-2/964/965_6/96
7-8/969/9610/9611/96,12/96

1995: 3/954/955-6/957/959/9510-11/95

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228