Preskoči na vsebinoObjava predpisa v svetlo sivi barvi pomeni, da predpis ni več veljaven.

 

Temeljni akti:

Statut: 

Statut Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) velja od 24. 12. 2020


Statut Občine Logatec (Logaške novice, št. 4/95 (str. 2)) velja od 15. 6. 1995, (Logaške novice, št.  7/95 (str. 12)) velja od 9. 9. 1995

Statut občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08 (str. 5), 2/10 (str. 7), 10/10-UPB (str. 9), 6/13 (str. 8), 1-2/14-UPB (str. 2)) veljavno od 30. 7. 2008

 

Poslovnik občinskega sveta:
Poslovnik občinskega sveta (Logaške novice, št. 12/08 (str. 48), 6/13 (str. 8), 1-2/14-UPB (str. 17)) velja od 1. 1. 2009

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Logatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Logaške novice, št. 10/15 (str. 2)) velja od 31. 10. 2015

Poslovnik občinskega sveta (Logaške novice, št. 
5/99, (str. 26)) velja od 15. 6. 1999 do 1. 1. 2009

Poslovnik občinskega sveta (Logaške novice, št.  7/95 (str. 2)) velja od 9. 9. 1995 do 15. 6. 1999

Začasni poslovnik občinskega sveta (Uradni list RS, 6/95
) velja do 9. 9. 1995


Ostalo:

Navodilo za predstavnike Občine Logatec v organih upravljanja (Logaške novice, št. 4/11 (str. 1)) velja od 20. 4. 2011

Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020 (Logaške novice, št. 6/13 (str. 5)) velja od 11. 6. 2013Organi:

Občinski svet:

Poslovnik o načinu dela komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za izvajanje nalog po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Logaške novice, št. 10-11/95 (str. 1)) velja od 30. 12. 1995

Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin (Logaške novice, št. 4/11 (str. 5)) velja od 20. 4. 2011

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih za opravljanje funkcije funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih organov (Logaške novice, št. 3/13 (str. 30)) velja od 1. 4. 2013

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, 
91/02, Logaške novice, št. 3/99 (str. 3)), 1/00 (str. 11)) velja od 1. 4. 1999 do 16. 6. 2007

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Logatec (Logaške novice, št 6/07 (str. 37), 10/12 (str. 3)) velja od 16. 6. 2007 do 1. 4. 2013

Odlok o spremembi odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, 1/94)

 

Župan:
Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 3. 4. 2019 

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 27. 3. 2019 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 27. 2. 2019

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 15. 3. 2023)

 

 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019)

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, ne velja od 11. 4. 2013 dalje

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 12. 5. 2015 do 3. 4. 2019


Pravilniko dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 13. 5. 2014 do 11. 1. 2018

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 11. 1. 2018 do 27. 3. 2019

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016


Nadzorni odbor:
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Logatec (Logaške novice, št. 9/15 (str. 5)) velja od 19. 9. 2015

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Logatec (Logaške novice, št. 6/10 (str. 11)) velja od 20. 7. 2010 do 19. 9. 2015

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Logatec (Logaške novice, št.  8/00 (str. 1)) velja od 4. 8. 2000 do 20. 7. 2010Občinska uprava:
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 3)) velja od 22. 5. 2012

Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave Občine Logatec  (Logaške novice, št. 3/02 (str. 5)) velja od 8. 3. 2002

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Logatec (Logaške novice, št. 4/99 (str. 2), 1-2/11 (str. 21)) velja od 15. 5. 1999 do januar-februar 2011

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Logatec (Logaške novice, št.  7/95 (str. 13)) velja od 2. 9. 1995 do 15. 5. 1999


Inšpekcijske službe
Odlok o razveljavitvi odloka o komunalnem nadzoru v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 2)) velja od 22. 5. 2012

Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Logatec (Logaške novice, št. , 8-9/98
 (str. 8)) velja od 15. 11. 1998 do 22. 5. 2012

Redarske službe

Ostalo:

Pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi Pooblaščene osebe za komunalni nadzor (Logaške novice, št., 8-9/98 (str. 9)) velja od 22. 11. 1998, 7/99 (str. 1)) Velja od 14. 8. 1999 do 22. 5. 2012
 

Deli občine

Volitve: 

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve Občinskega sveta in svetov Krajevnih skupnosti (Logaške novice, št. 11/15 (str. 2)) velja od 21. 11. 2015

Pravilnik o merilih za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Logatec (Uradni list RS, št. 16/2013) velja od 23. 2. 2013

Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti Občine Logatec (Uradni list RS, št. 67/98) velja od 30. 10. 1998

Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2018 (Logaške novice, št. 6/18 (str. 3)) velja od 27. 6. 2018

 

Sklep o ustavitvi izvajanja volilnih opravil za volitve v svete krajevnih skupnosti občine Logatec (Logaške novice, št 9/95, (str. 2)) velja od 24. 11. 1995

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v občinski svet Občine Logatec (Uradni list RS, 67/98) veljal od 3. 10. 1998 do maj 2002

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Logatec (Logaške novice, št.  1/97,(str. 2)) velja od 31. 1. 1997


Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost 

Varnost:


Občinski program varnosti - velja od 22. 6. 2017

Odlok o razveljavitvi odloka o javnem redu in miru v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/12 (str. 2)) velja od 9. 10. 2012

Odlok o javnem redu in miru (Logaške novice, št. 
10/98 (str. 7), 3/99 (str. 1)) velja od decembra 1998 do 9. 10. 2012

Občinski program varnosti - velja od 26. 3. 2009 do 15. 11. 2012


Zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč in požarna varnost

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 11/17 (str. 2)) velja od 17. 11. 2017

Resolucija o programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec do leta 2022 (velja od 29. 9. 2016)

Načrt zaščite in reševanja za jedrsko nesrečo (velja od 22. 12. 2017 dalje)

Načrti zaščite in reševanja: Enotni načrti (velja od avgust 2015), Potres (velja od 9. 2. 2016)

Sklep o pričetku in izvedbi javne obravnave Načrtov zaščite in reševanja 

Načrti zaščite in reševanja: Železniška nesrečaPotresiPoplave / PožarJedrska nesreča


Poimenovanje naselij, ulic in trgov 
Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05) velja od 14. 1. 2006

Odlok o imenovanju ulic v naselju Logatec (Uradni list RS, št. 4/7334/9261/92Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 33), 10/97 (str. 9), 8-9/98 (str. 6), 4/01 (str. 6), 10/01 (str. 1), 6-7/02 (str. 1), 12/04 (str. 20), 10/05 (str. 5), 3/06 (str. 19), 11/06 (str. 15),  4/09 (str. 2), 7/09 (str. 8), 11/09 (str. 2), 10/10-UPB (str. 27) ,4/11 (str. 8))  veljavno od 1973


Ostalo: 

Odlok o spremembi meje med naselji Lavrovec, Hlevni vrh, Praprotno Brdo, Rovte, Petkovec, Zaplana-del, Logatec, Laze (vse občina Logatec) in Smrečje, Podlipa, Trčkov Grič, Mizni Dol, Zaplana, Marinčev Grič, Prezid, Jerinov Grič, Strmica, Vrhnika, Zavrh pri Borovnici (vse občina Vrhnika) ter ureditev meje med občinama (Logaške novice 12/15 (str. 54)) velja od 29. 12. 2015

Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije (Logaške novice, št. 6/06 (str. 2)) velja od 15. 6. 2006

Sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 (Logaške novice, št. 6/06 (str. 3)) velja od 15. 6. 2006

Sklep o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije (Logaške novice, št. 6/06 (str. 3)) velja od 15. 6. 2006


Uradne objave

2024: 1-2/24, 3/24

2023: 1-2/23, 3/23, 4/23, 5/23, 7-8/23, 11/23, 12/23

2022: 1-2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 7-8/22, 9/22, 10/22, 12/22

2021: 1-2/21, 4/21, 5/21, 6/21, 9/21, 11/21

2020: 1-2/20, 3/20, 5/20, 6/20, 10/20, 11/20, 12/20

2019: 1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 8/19, 9/19, 10/19

2018: 1-2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 7-8/18, 11/18, 12/18

2017: 3/175/176/1711/1712/17

2016: 1-2/163/164/165/166/169/1610/1611/16
12/16

2015: 1-2/15,3/154/155/156/157_8/159/1510/15
11/1512/15

2014: 1-2/143/143/145/146/147_8/149/1410/14
11/1412/14

2013: 1-2/133/135/136/137-8/1310/1311/1312/13

2012: 1-2/123/125/126/127-8/1210/1211/1212/12

2011: 1-2/11ugotovitveni_sklep3/114/115/116/11,
9-10/1111/1112/11

2010: 1/102/103/104/106/1010/1011/1012/10

2009: 2/093/094/096/097/0910/0911/0912/09

2008: 1-2/083/084/086/087-8/0810/0811/0812/08

2007: 1-2/073/073/1/074/075/076/07
7-8/079/0710/0711/0712/07

2006: 1-2/063/064/065/066/068-9/0610/0611/06

2005: 1-2/053/054/055/056/057/05
8-9/0510/0512/05

2004: 1-2/044/045/047/048-9/0410/0412/04

2003: 3/034/035/036/037/0310/0311/0312/03

2002: 1/022/023/024/025/02
6-7/029/0210/0211/02

2001: 1/012/014/015/016/019/0110/0112/01

2000: 1/003/004/005/006/008/0010/00,11/0012/00

1999: 1/992/993/994/995/99
Statut OL, Poslovnik_OS_OL7/998/9910/99

1998: 1(izredna)/982_3/984/985_6/987/988_9/98,10/98

1997: 1/972/973/974-5/976-7/978/9710/97

1996: 1-2/964/965_6/96
7-8/969/9610/9611/96,12/96

1995: 3/954/955-6/957/959/9510-11/95

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228