Preskoči na vsebino

Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2021Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2021

 

1. Predmet javnega poziva


Občina Logatec objavlja javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje nadarjenih mladih, dijakov in študentov, in sicer za:  

- dodatno izobraževanje ali izpopolnjevanje doma in v tujini,
- udeležbo na prireditvah ali tekmovanjih doma ali v tujini.
 

2. Višina sredstev


Na proračunski postavki 01022 Pokroviteljstvo župana za nadarjene dijake in študente so zagotovljena sredstva v višini 12.000 EUR, na proračunski postavki 18132 Podeljevanje županovih pokroviteljstev za nadarjene dijake in študente pa sredstva v višini 8.000,00 EUR. Skupaj je tako zagotovljenih 20.000 EUR.

 

3. Kdo se lahko prijavi na poziv


Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so mladi, ki imajo stalno prebivališče v občini Logatec vsaj dve leti pred predložitvijo vloge za namen pokroviteljstva za nadarjene dijake in študente, in imajo status dijaka ali študenta.

Upravičenec mora biti na dan vložitve vloge star manj kot 30 let in ne sme biti v rednem delovnem razmerju.

Družina upravičenca je prejemnica bodisi otroškega dodatka bodisi državne štipendije.

 

4. Vsebina vloge

Vloga se lahko odda na za to pripravljenem obrazcu.

V primeru, da vloga ni oddana na za to pripravljenem obrazcu, mora vsebovati podatke glede na namen in sicer, podatke o prosilcu – ime, priimek, EMŠO, davčno številko, številko TRR, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov,  številko odločbe o prejemanju otroškega dodatka oz. državne štipendije, podatke o obiskovanju izobraževalne ustanove, navedbo dodatnega izobraževanja ali izpopolnjevanja ali udeležbo, bodočo udeležbo, na tekmovanju oziroma prireditvi s terminom in lokacijo.

Ob oddaji vloge morajo prosilci predložiti podpisano izjavo, da so podatki, navedeni v vlogi in predložena dokazila resnična. V primeru mladoletnosti prosilca mora biti izjava podpisana tudi s strani  starša ali zakonitega zastopnika.

Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o udeležbi, bodoči udeležbi, glede na namen, o uvrstitvi ter kopijo potrdila o vpisu v izobraževalno ustanovo.

 

5. Oblika, rok in način prijave


Vloga v obliki obrazca je dostopna na občinski spletni strani in v sprejemni pisarni Občine Logatec.

Rok za oddajo vloge prične teči z objavo na občinski spletni strani in se zaključi  20. 10. 2021.

Prijava se šteje za pravočasno, če je vloga prispela na naslov (fizični ali elektronski) Občine Logatec do vključno 20. 10. 2021, do 17. ure, oziroma, če je bila vloga oddana na pošti kot priporočena pošiljka najkasneje 20. 10. 2021.

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.

 

6. Postopek obravnave vlog


Vse vloge bo obravnavala Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, ki bo pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve proračunskih sredstev upoštevala stalno prebivališče prosilca, vpis v izobraževalno ustanovo, starost in izpolnjevanje kriterija namembnosti iz 1. točke javnega poziva.

O dodelitvi sredstev bo odločil župan z odločbo.

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec že kandidiral in pridobil sredstva za isti namen iz drugih postavk občinskega proračuna, prosilec ni upravičen do sredstev iz proračunske postavke iz 2. točke tega poziva.

Upravičencu se lahko, glede na namen, dodelijo finančna sredstva le enkrat za eno dejavnost v enem koledarskem letu.

 

7. Dodatne informacije
 

Informacije in navodila za sodelovanje pri pozivu dobijo kandidati v času uradnih ur na Občini Logatec. Kontaktna oseba je Romana Hribar, telefon 01 759 06 21, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., ter na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si

 

 

Datum:  15. 2. 2021                                                                               Berto Menard

Številka: 6711-2/2021-1                                                                              župan

     

      

Pravilniki in zakoni (sofinanciranje)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 2))
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) 

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 7), 11/13 (str. 2)) 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6))

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 80))

Postopki javnih razpisov in pozivov (2)

  1. Javni razpisi
  2. Arhiv javnih razpisov
  3. Javni pozivi
  4. Arhiv javnih pozivov
  5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
  6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

 

Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019) 

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2019 (velja od 6. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2019 (velja od 11. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje projektov drugih društev na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje turističnih projektov na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 12. 3. 2019) 

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228