Preskoči na vsebino

Razpis za odgovornega urednika občinskega glasila Logaške novice 

Številka: 030-1/2020-1
Datum: 7.5.2020

 

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške novice (Logaške novice, št. 12/11) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje Boris Hodnik, naslednji

 

RAZPIS ZA ODGOVORNEGA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA LOGAŠKE NOVICE

 

Za odgovornega urednika Logaških novic je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
- je poslovno sposobna oseba;
- mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.

Za odgovornega urednika ne more biti imenovana oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

Naloge odgovornega urednika so:
- odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
- vodi uredniški odbor,
- zagotavlja redno izhajanje glasila,
- naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
- angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
- skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja medije.

 

Prijava na razpis mora vsebovati sledeča dokazila, in sicer:
- dokazilo o državljanstvu oz. dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan RS,
- izjavo, da mu ni bila delno ali popolno odvzeta poslovna sposobnost,
- izjavo, da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto,
- dokazilo, da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja, ki ga izdaja iz podatkov kazenske evidence Ministrstvo za pravosodje.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, osnutek programske zasnove časopisa ter da kandidat navede tudi morebitna druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Odgovornega urednika bo na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenoval Občinski svet Občine Logatec, in sicer za dobo 5 let. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "razpis – odgovorni urednik – ne odpiraj« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, najkasneje do 28.5.2020, do 12.00 ure. Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo o razgovorih obveščeni po elektronski pošti, zato kandidate naprošamo, da v prijavi navedejo še svoj elektronski naslov. V primeru, da z elektronskim naslovom ne razpolagajo, pa naj navedejo telefonsko številko, na katero so dosegljivi.

V objavi tega razpisa se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Boris Hodnik l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Pravilniki in zakoni (sofinanciranje)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 2))
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) 

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 7), 11/13 (str. 2)) 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6))

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 80))

Postopki javnih razpisov in pozivov (2)

  1. Javni razpisi
  2. Arhiv javnih razpisov
  3. Javni pozivi
  4. Arhiv javnih pozivov
  5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
  6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

 

Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019) 

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2019 (velja od 6. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2019 (velja od 11. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje projektov drugih društev na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje turističnih projektov na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 12. 3. 2019) 

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228