Preskoči na vsebino

Razpis za ravnatelja Osnovne šole Tabor LogatecNa zaprosilo Sveta Osnovne šole Tabor Logatec objavljamo razpis:

Svet zavoda
OSNOVNE ŠOLE TABOR LOGATEC
Tržaška cesta 150
1370 Logatec

razpisuje delovno mesto
RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (16/07, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-L, 25/17 ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2021. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
- dokazilo o izobrazbi (overjena ali originalna),
- dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
- dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
- dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju),
- potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
- potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
- potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
- program vodenja šole za mandatno obdobje,
- kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
- izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja;


Pisne prijave pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov OŠ Tabor Logatec, Tržaška 150, Logatec, s pripisom PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA - Ne odpiraj.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.


Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228