Preskoči na vsebinoPartnerji projekta sodelovanja:
LAS s CILjem
Vodilni partner: Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.,

LAS loškega pogorja
Vodilni partner: Razvojna agencija Sora d.o.o.,

LAS Obsotelje in Kozjansko
Vodilni partner: Razvojna agencija Sotla,

LAS Dobro za nas
Vodilni partner: Razvojno informacijski center

V okviru LAS s CILjem sodelujejo tudi nekateri člani LAS in sicer Gimnazija Jurija Vege―Čipkarska šola Idrija, Mestni muzej Idrija ter Občina Logatec.

Celotna vrednost operacije v okviru LAS s CILjem: 125.394,86 EUR
Nepovratna sredstva v okviru LAS s CILjem: 97.912,21 EUR

Obdobje izvajanja operacije:
1. Faza: 1. 10. 2020 – 30. 11. 2021
2. Faza: 1. 9. 2021 – 28. 2. 2023

Opis: Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj. K projektu smo pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki so partnerji v projektu in člani lokalnih LAS-ov ter želijo s skupnimi aktivnostmi dokumentirati prisotna tradicionalna rokodelska znanja, nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove rokodelske produkte in jih povezati z obogatitvijo turistične ponudbe območij v okviru inovativnega kulturnega turizma. Z ustrezno predstavitvijo, izobraževanji, trženjem in promocijo bodo bogata rokodelska dediščina in znanja interpretirana ter umeščena v sodobni prostor in čas, pri čemer posebno mesto namenjamo vključitvi rokodelstva v urbani prostor.

Sodelujoči rokodelski centri:
• Gimnazija Jurija Vege―Čipkarska šola Idrija
• Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora d.o.o.)
• Rokodelski center Rogatec: dvorec Strmol in Muzej na prostem Rogatec (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec)
• Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z.b.o. (CDUO Slovenska Bistrica)

Rezultati:
Predstavitev znanj v izobraževalnih gradivih
• Izobraževalni film na temo idrijske čipke

Razvoj novih produktov
• Razvoj enega produkta na temo idrijske čipke
• Razvoj produkta za kulturni turizem: Priprava vsebin za produkt »Melhiorca«, skupni turistični produkt Čipkarske šole in Mestnega muzeja Idrija
Priprava rokodelskih lokalnih razstav z namenom dviga kakovosti
• Razstava idrijske čipke
Priprava razstave in strokovno sodelovanje pri pripravi
Izvedba razstave
• Razstava rokodelskih izdelkov v Logatcu (poudarek na čipkah))
Izvedba razstave v letu 2021
Izvedba razstave v letu 2022
Sodobna umestitev elementov rokodelske dediščine v urbani prostor
Izdelava lika tihotapke čipk Melhiorce in prenos lika v uporabno aplikacijo za implementacijo rokodelstva v sodobni tehnologiji.
Izvedba izobraževanj z obstoječo prakso v drugih okoljih in/ali drugim ciljnim skupinam
• Izvedba izobraževanja na temo idrijske čipke (osebe s posebnimi potrebami)
Izmenjava znanja in praks
• Oktober 2020pri LAS s CILjem: Izraznost skozi idrijsko čipko (lokacija Idrija); delavnica klekljanja idrijske čipke
• Oktober 2020 pri LAS loškega pogorja: Predstavitev dobrih praks rokodelstva na Škofjeloškem; delavnica
• November 2020 pri LAS Obsotelje in Kozjansko: Prikaz učne delavnice pletenja iz šibja;
• November 2020 pri LAS Dobro za nas: Predstavitev lončarskega ateljeja in lončarske kulturne dediščine; delavnica
Implementacija pridobljenega znanja v praksi
• Izdelava idejnih zasnov rokodelskih izdelkov z implementacijo vsaj dveh različnih rokodelskih panog.
• Potujoča razstava idejnih zasnov v vključenih rokodelskih centrih oziroma v okviru prireditev s skupnim trženjem
Pregled možnosti opravljanja osebnega dopolnilnega dela
Priprava pregleda za posamezne ranljive ciljne skupine:
• mlade, ki preko študentskega servisa ne morejo tržiti rokodelskih izdelkov,
• upokojence, ki lahko z dodatnim delom ohranjajo aktivnost v zrelih letih,
• invalide in osebe s posebnimi potrebami, ki lahko preko osebnega dopolnilnega dela pridobijo sredstva, ki jih lahko sami zaslužijo,
• brezposelne, ki lahko preko osebnega dopolnilnega dela izboljšajo svoj ekonomski status, ob uspešnem delu pa celo dejavnost razširijo v okviru statusne ureditve gospodarskih družb
Izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj: Za posamezne ranljive ciljne skupine se bodo izvedla izobraževanja in svetovanja.
Prireditve z organiziranim skupnim trženjem
• Julij 2021: Likof na taberhi (Marjetin rokodelski sejem) v Rogatcu
Strokovni del: Prikaz pihanja stekla
• September 2021: Rokodelski praznik v Slovenski Bistrici
Strokovni del: Okrogla miza na temo aktualne problematike na področju rokodelstva
• Oktober 2022: Kmečka tržnica v Idriji
Strokovni del: Okoljska trajnost in rokodelstvo – predstavitev uporabe recikliranih materialov za rokodelske izdelke
• September 2022: Rokodelski dogodek na Visokem Strokovni del: Povezava rokodelstva in kulturnega turizma (različne rokodelske delavnice za obiskovalce)

Priprava promocijskega gradiva za trženje rokodelskih izdelkov
• Spletni katalog izdelkov z idrijsko čipko
• Spletni katalog rokodelskih izdelkov
Povabilo lokalnim podjetjem za nakup rokodelskih izdelkov za darila
Inovativni pristopi promocije in trženja produktov
• Predstavitev sodobne umestitve rokodelske dediščine v urbani prostor
• Izdelava letaka s predstavitvijo produkta vezanega na kulturni turizem
Nakup opreme za promocijo
• Izdelava rolo panoja s podatki o operaciji
• Izdelava promocijskega senčnika


Cilji:
• Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest (predstavitev možnosti trženja preko osebnega dopolnilnega dela
• Izboljšati kakovost življenja na podeželju (novi pristopi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju).
• Razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitve (nov produkt kulturnega turizma s tihotapko Melhiorco. Turistom bosta na razpolago tudi dva prodajna kataloga z rokodelskimi izdelki: spletni katalog izdelkov z idrijsko čipko in spletni katalog rokodelskih izdelkov).
• Ohraniti in oživiti dediščino območja (S primernim pristopom ter izdelavo in predstavitvijo izobraževalnih gradiv se bo dediščini idrijske čipke dodala vsebina, sploh pa bo zelo inovativna vsebina spletne aplikacije tihotapke Melhiorce).
• Varstvo okolja in ohranjanje narave (ozaveščamo rokodelce o uporabi trajnostne embalaže, s čimer prispevamo k novi praksi pri ohranjanju in varovanju ter primerni rabi naravnih virov).
• Aktivirati potenciale ranljivih skupin (V operaciji so preko delavnic rokodelstva vključeni mladi in osebe s posebnimi potrebami. Ostale ranljive skupine se bodo delavnic rokodelstva udeleževale v okviru splošnih aktivnosti. Pregled po ciljnih skupinah in predstavitev osebnega dopolnilnega dela pa je posebej zastavljen tudi za druge ranljive skupine (poleg mladih tudi za invalide, brezposelne, starejše ter osebe z nizkimi dohodki).

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/
Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228