Preskoči na vsebino

Izgradnja Narodnega doma LogatecSprehod po novem objektu Narodnega doma, knjižnice in glasbene šole Logatec:

- Vizualizacija Narodnega doma, knjižnice in glasbene šole Logatec

- Digitalni sprehod po kompleksu Narodnega doma, knjižnice in glasbene šole Logatec

 

Obrazložitev izvajanja aktivnosti projekta izgradnje Narodnega doma in Knjižnice Logatec

 

Narodni dom LogatecObčina Logatec je že pred približno 10 leti pristopila k aktivnostim za izgradnjo Narodnega doma in Knjižnice Logatec, in sicer v okviru investicijskega projekta, ki teče še danes. V marcu 2013 je bila izdelana projektna naloga s katero so bila določena izhodišča za izdelavo strokovnih podlag za izgradnjo Narodnega doma in Knjižnice Logatec. Za izdelavo navedene projektne naloge ter za pripravo izhodišč za idejno zasnovo za izgradnjo novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec je bila ustanovljena tehnična projektna skupina, katero so sestavljali člani: Ladislava Furlan (podžupanja), mag. Katja Žagar, mag. Nevenka Malavašič, Mateja Čuk, Marcel Štefančič, Bibijana Mihevc, Marjan Grdadolnik, Peter Grom, Janez Gostiša, Nejc Avguštin in Primož Praper iz Eutrip d.o.o. Projektna naloga za izgradnjo Narodnega doma in Knjižnice Logatec je bila nato javno predstavljena v maju 2013 v Narodnem domu Logatec.

Z namenom pridobitve strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo Narodnega doma in Knjižnice Logatec je v drugi polovici leta 2013 sledila, s strani podjetja Eutrip d.o.o., izvedba arhitekturno urbanistične delavnice. Na arhitekturno urbanistično delavnico so bili povabljeni naslednji arhitekturni biroji:
- ARHIPELAG, d.o.o.,
- STUDIO PIRSS, d.o.o.,
- DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI, d.o.o.,
- ARREA, d.o.o.

Za izbiro najbolj primerne rešitve za izgradnjo Narodnega doma in Knjižnice Logatec je bila imenovana komisija z naslednjimi člani:
- Matevž Vrhovnik, univ.dipl.inž.arh.,
- Mojca Gregorski, univ.dipl.inž.arh.,
- Primož Hočevar, univ.dipl.inž.arh.,
- Primož Praper, univ.dipl.gosp.inž.,
- Berto Menard, župan.

Navedena komisija je na podlagi kriterijev arhitekturne zasnove, funkcionalne zasnove, oblikovanja, krajinske zasnove, trajnostnega razvoja, energetske varčnosti, ekonomičnosti izgradnje in obratovanja, tehnične rešitve ter višine sredstev predvidene investicije, kot strokovno najprimernejšo rešitev za Narodni dom in Knjižnico Logatec, izbrala rešitev arhitekturnega biroja ARREA, d.o.o., katera je bila tudi javno predstavljena v oktobru 2013 (steklena galerija Športne dvorane Logatec).

V maju 2014 je občina pričela s postopkom javnega naročanja za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo Narodnega doma in Knjižnice Logatec po postopku konkurenčnega dialoga. V postopku izvajanja konkurenčnega dialoga so poleg strokovne komisije za izvedbo javnega naročila sodelovali še: Berto Menard, mag. Nevenka Malavašič, Mateja Čuk, Bibijana Mihevc, Gregor Erjavec, Marjan Grdadolnik, Primož Malavašič. Konec leta 2014 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Narodni dom in Knjižnico Logatec.

Skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) je bil izdelan ter obravnavan in potrjen na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, dne 30.5.2013, Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec«. Glede na določila prej navedene uredbe pa je bilo potrebno izdelati ter na občinskem svetu obravnavati tudi predinvesticijsko zasnovo.

Predinvesticijska zasnova za izgradnjo novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec je bila obravnavana na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, dne 22.4.2016. Sprejet je bil sklep, da Odbor za družbene dejavnosti ter Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance oblikujeta predloge za pocenitev in prilagoditev projektne dokumentacije in predinvesticijske zasnove za investicijo izgradnje Narodnega doma in Knjižnice Logatec. Sledila so številna usklajevanja, sestanki, skupne seje Odbora za družbene dejavnosti ter Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance, tako da se je oblikoval predlog racionalizacije novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec.

Predlog racionalizacije projektne dokumentacije Narodnega doma in Knjižnice Logatec glede na prvotno zasnovo projektne dokumentacije in predstavljeno predinvesticijsko zasnovo v aprilu 2016 je obsegala naslednje spremembe:
- ukinitev parkirnih površin v 2. kleti: umestitev parkirnih prostorov na površino v sklopu prometne in krajinske ureditve. Potrebnih je manj parkirnih mest zaradi manj sedežev v mali dvorani in manjše kvadrature knjižnice;
- zmanjšanje površine Narodnega doma; zmanjšanje servisnih prostorov velike dvorane, zmanjšanje kapacitete male dvorane iz 140 na 110 sedežev z ukinitvijo izvlečnih tribun in portalne odprtine odra;
- zmanjšanje površine Knjižnice Logatec; zmanjšanje površin za knjižno gradivo v prostem pristopu in ukinitev servisnih prostorov v 2. kleti z umestitvijo servisnih prostorov na streho objekta;
- zmanjšanje kvadrature in uprave Narodnega doma; zmanjšanje na velikost obstoječega bifeja in zmanjšanje števila pisarn uprave Narodnega doma in Knjižnice Logatec;
- racionalizacija odrske tehnologije; ukinitev orkestrske jame v veliki dvorani, zmanjšanje števila luči, vlekov in obsega avdiovideo tehnike, ukinitev izvlečnih tribun in odrskega portala v mali dvorani.

Temeljni cilj investicije je izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec. Namen investicije je pridobiti večnamenski objekt, ki bo s krepitvijo kulturne dejavnosti omogočal oblikovanje programov in dogodkov, ki bodo doprinesli k razvoju občine Logatec in ohranjanju nacionalne identitete v smislu kulturnega delovanja in ohranjanja kulturne dediščine prostora.

Vizija Narodnega doma in Knjižnice Logatec je razvoj kulturnega središča, tesno povezanega z okoljem s povečanim kulturnim utripom in ustvariti središče, kjer bi se obiskovalci izobraževali, povezovali, informirali in hkrati našli možnosti za medgeneracijsko druženje in sodelovanje ter dobro počutje, ki pomembno prispeva k nadaljnjemu razvoju občine Logatec in okolice.

Investicija bo zajemala delno rušitev obstoječega objekta in nadomestno gradnjo novega objekta. Objekt bo obsegal več funkcionalno zaključenih celot in sicer:
- Narodni dom (velika, mala dvorana),
- knjižnica z galerijo,
- kavarna,
- upravni del.

Celotna neto površina objekta novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec po takratni projektni dokumentaciji bi znašala 3.645,90 m2.

Vrednost projekta izgradnja novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec je bila v obdobju 2016/2017 ocenjena na 6.971.336,43 EUR brez DDV oz. 8.505.030,44 EUR z DDV v stalnih cenah.

Občinski svet Občine Logatec je na 17. redni seji, dne 23.2.2017, ponovno obravnaval predlog predinvesticijske zasnove za nov Narodni dom in Knjižnico Logatec in le to tudi potrdil. Na podlagi te potrjene predinvestiicjske zasnove se je nato pridobilo tudi gradbeno dovoljenje, dne 3. 8. 2018.

V letu 2020 so bili izdelani nasledni dokumenti:
- Povzetek optimizacije - Narodni dom: Projekt rekonceptualizacije Narodnega doma v Logatcu, 16. marec 2020, ki ga je izdelal Bor Zgonc.
- Narodni dom in knjižnica Logatec: Tehnične in izvedbene smernice za dopolnitev programske zasnove, z dne 27. 7. 2020, ki sta ga izdelala Bor Zgonc in Neža Perger.
- Narodni dom Logatec: Rekonceptualizacija, z dne 20. september 2020, ki ga je izdelal Bor Zgonc.

V začetku leta 2021 so bile na območju, kjer bo zgrajen nov Narodni dom in knjižnica Logatec, izvedene tri geomehanske vrtine, na podlagi raziskav pa je bil nato izdelan Geotehnični elaborat o izvedbi temeljenja za objekt Narodnega doma in knjižnice Logatec-faza DGD, št. G-Log-OL-85-3004/2021, ki ga je izdelal GEOKO, d.o.o., Šutna 33, 1240 Kamnik, april 2021.

17. 3. 2021 in 26. 4. 2021, sta potekala sestanka Delovne skupine za gradnjo novega Narodnega doma in knjižnice Logatec, na katerih je bila predstavljena in usklajena novo dodana in spremenjena vsebina Narodnega doma in knjižnice Logatec, ki jo je predstavilo projektansko podjetje Void arhitektura, projektiranje d.o.o., iz Ljubljane.

Na podlagi sklepa delovne skupine, z dne 27. 4. 2021, o potrditvi doponjenega osnutka načrtov Narodnega doma in knjižnice Logatec, je bila izdelana projektna dokumentacija DGD-SPREMEMBA Narodni dom in knjižnica Logatec, št. projekta 1/2015, junij 2021, november 2021 - dopolnitev, december 2021- dopolnitev, ki jo je izdelal projektant VOID ARHITEKTURA d.o.o., Gregorčičeva ulica 23, 1000 Ljubljana. 18. 1. 2022 je bilo pridobljeno spremenjeno gradbeno dovoljenje za odstranitev dela obstoječega objekta Narodnega doma in odstranitev knjižnice, gradnjo objekta Narodnega doma in knjižnice Logatec. Predmet spremembe je umestitev prostorov glasbene šole Logatec v neizkoriščeno mansardno etažo, povečanje podzemne kletne etaže in posamezne spremembe v razporeditvi notranjih prostorov objekta.

S spremembo gradbenega dovoljenja se v načrtovani objekt umesti v pritličje galerijo, skupne učilnice glasbene šole, stopniščno jedro za glasbeno šolo in recepcijo. V 1. nadstropje in mansardo se umesti individualne učilnice glasbene šole. Vse spremembe obsegajo razporeditev notranjih prostorov in ne spreminjajo zunanjih dimenzij objekta, zunanje podobe objekta, ne vplivajo na povečanje kapacitet priključkov na GJI.

Spremembe, glede na projektno dokumentacijo št. 1/2015 iz julija 2017, obsegajo po etažah:

- 2. klet: sprememba pozicije notranjega stopnišča in dvigala na Z strani velike dvorane,
- 1. klet: sprememba razporeditve notranjih prostorov v Z delu knjižnice, notranjih prostorov na Z strani velike dvorane, notranjih prostorov na V strani male dvorane, nova podkletitev - obstoječega objekta v tlorisni bruto površini 320 m2,
- Pritličje: sprememba razporeditev notranjih prostorov v Z delu knjižnice, notranjih prostorov na Z in V strani velike dvorane, notranjih prostorov na V strani male dvorane, notranjih prostorov obstoječega objekta,
- 1. nadstropje: sprememba razporeditve notranjih prostorov v Z delu knjižnice, notranjih prostorov na Z in V strani velike dvorane, notranjih prostorov na V strani male dvorane, notranjih prostorov obstoječega objekta,
- Mansadra: sprememba razporeditve notranjih prostorov v Z delu knjižnice, izraba neizkoriščene mansardne etaže obstoječega objekta.

Celotna neto površina novega objekta (zaprte površine objekta in pokrite zunanje površine) Narodnega doma in knjižnice Logatec bo v skladu z zadnjo verzijo projektne dokumentacije znašala 5.212,14 m2.

V decembru 2021 je bilo izvedeno oz. zaključeno snemanje notranjosti in zunanjosti obstoječega Narodnega doma in knjižnice Logatec, ki ga je izvedel Zavod Inštitut Mediapro, izobraževanje in raziskave, Ljubljana.

V januarju 2022 je bila izdelana, s strani podjetja VOID ARHITEKTURA d.o.o., projektna dokumentacija za razpis (PZR) za rekonceptualizirano varianto projekta Narodnega doma in knjižnice Logatec, ki vsebuje načrte arhitekture, načrte rušitev (vključno z načrtom s področja gradbeništva in načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki), popise GOI del, gradbene konstrukcije …

V februarju 2022 je bila izdelana, prav tako s strani podjetja VOID ARHITEKTURA d.o.o., dokumentacija umestitve osnovne pohištevene opreme, vključno s popisi pohištvene opreme (DGD).

V marcu 2022 je bil izdelan nov Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Narodni dom in knjižnica Logatec«, februar 2022 (Verzija 2).

Aktivnosti projekta Narodni dom in knjižnica Logatec se nadaljujejo s pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila Gradnja Narodnega doma in knjižnice Logatec. Ocenjena vrednost investicije je 10.301.509,26 EUR z DDV.

Grafična gradiva, v katerih je predvideni objekt predstavljen so priloga tega zapisa.

 

Grafično gradivo (PDF)

 

Berto Menard
ŽUPAN


Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228