Preskoči na vsebinoIZJAVA ČLANOV SVETA ZAVODA OŠ TABOR LOGATEC OB GRADNJI PRIZIDKA

Na OŠ Tabor Logatec od junija 2022 poteka gradnja novega prizidka, ki močno vpliva na življenje in delo na šoli. Zato se je Svet zavoda OŠ Tabor Logatec večkrat obrnil na vodstvo Občine Logatec z vprašanji, povezanimi s potekom gradnje prizidka. 

Z njim bo šola pridobila dve učilnici, novo knjižnico in 7 kabinetov. Zaradi stalni sprememb in očitnega zamujanja z gradbenimi posegi so člani Sveta zavoda dvakrat povabili predstavnike občine Logatec na srečanje, in sicer 15. 9. 2022 in 2. 12. 2022.  Ob teh priložnostih so člani Sveta zavoda opozorili na netransparentnost načrtovanja poteka gradnje prizidka in na dejstvo, da se gradbena dela počasi izvajajo. 

Izpostavljeno je bilo tudi, da je pouk v šoli v tem času močno moten zaradi pomanjkanja prostora, hrupa, smradu in drugih motečih dejavnikov, ki so povezani z gradnjo. Pouk (3 oddelki 4. razredov) se zato izvaja tudi v prostorih Ljudske šole in KS Tabor Logatec. V dvorani KS Tabor je poleg improvizirane učilnice začasno nastanjena šolska knjižnica in prostor za pevski zbor. Posledično je močno oviran pouk športne vzgoje, ki se lahko v času gradnje izvaja le na zunanjih površinah in v telovadnici, ki je bila zgrajena  leta 1974 (s kvadraturo 302 m2). Izvajanje DSP poteka na hodnikih, računalniške učilnice in učilnice za gospodinjstvo ni. Zaradi številnih selitev iz enega dela šole na drugi so krajše učne ure, zato trpi vzgojno-izobraževalni proces. Neposredne povezave med razredno in predmetno stopnjo ni. Delavke v kuhinji svoje delo opravljajo neposredno pod gradbiščem. Učenci vozači (ki predstavljajo veliko večino učencev) morajo v zimskih razmerah, blatu čakati na parkirišču, brez strehe.  Zaradi vremenskih razmer je prostore šole večkrat zalila voda, kar je povzročilo nemalo škode na šolski lastnini. Vodstvo šole z zaposlenimi se ves čas trudi, da bi pouk potekal čim bolj nemoteno in zdravju varno, vendar je zaradi večmesečnih izrednih razmer na šoli to težko zagotavljati.

Na obeh srečanjih s predstavniki občine (na prvem srečanju tudi s predstavniki Delovne komisije za reševanje prostorske problematike na OŠ Tabor Logatec, ki je ob lokalnih volitvah razpadla) člani Sveta zavoda žal niso dobili odgovorov na vsa zastavljena vprašanja. Najbolj pereče vprašanje je bilo, kdaj bodo lahko uporabniki začeli uporabljati nove prostore. S strani občine je bilo večkrat podano zagotovilo, da gradnja poteka po načrtih in da bodo nov prizidek prinesel moderne prostore, ki bodo močno izboljšali življenje na šoli. Župan je izrazil vsem delavcem in učencem šole tudi opravičilo zaradi zamude in težav, s katerimi se uporabniki teh prostorov srečujejo dnevno v tem šolskem letu. Kar nekaj vprašanj je ostalih odprtih,  nedorečenih. Izrekle so se tudi obljube, ki so se kasneje izkazale za nerealne. 

Poleg vsega pa ostaja dejstvo, da šola s prizidkom ne bo rešila prostorske stiske. Kljub novim prostorom bo pouk še vedno (kot zdaj že dve leti) moral potekati tudi v prostorih Ljudske šole, morda celo v prostorih KS Tabor. 

V medijih so se medtem pojavile tudi informacije, ki niso izkazovale realnega stanja in so bile zavajajoče. 

Člani sveta zavoda OŠ Tabor so predstavnike občine Logatec in župana Berta Menarda pozvali k javni objavi informacij, povezanih z gradnjo na OŠ Tabor. Občina Logatec je z obvestilom o poteku gradnje (Rekonstrukcija in prizidek Osnovne šole Tabor Logatec) navedla, da bo zaključek del  31. 12. 2022 (gl.

https://www.logatec.si/index.php/za-obcane/investicije-za-obcane/rekonstrukcija-in-prizidek-osnovne-sole-tabor-logatec/6065-rekonstrukcija-in-prizidek-osnovne-sole-tabor-logatec ).

Sredi decembra 2022 je bil Svet zavoda obveščen, da se je rok zaključka del prestavil na 8. 3. 2023. To pomeni, da bo pouk v tako težkih razmerah potekal sedem mesecev, kar zahteva veliko prilagajanja, odpovedovanja in potrpežljivosti. 

Člani Sveta zavoda OŠ Tabor Logatec pričakujemo,  da bo 8. 3. 2023 res datum, ko bodo lahko učitelji in učenci začeli uporabljati nov prizidek. Pričakujemo tudi, da se takoj načrtuje reševanje prostorske stiske OŠ Tabor Logatec naprej (2. faza). Poleg tega od predstavnikov občine Logatec želimo verodostojne informacije o poteku gradnje in ne želimo več poslušati nerealnih obljub, ki so preklicane v manj kot mesecu dni. Težjim pogojem za delo učencev, učiteljev v času gradnje se lahko vsi lažje prilagajmo, če smo pravilno informirani.

 

Člani Sveta zavoda OŠ Tabor Logatec

 

 

 

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDEK OSNOVNE ŠOLE TABOR LOGATECIZIDKA

Občina Logatec je v letu 2017 naročila izdelavo idejnega načrta za širitev OŠ Tabor Logatec. Nato pa v
nadaljevanju, skupaj z vodstvom šole, usklajevala dokumentacijo za gradnjo, ki jo je pripravljalo
podjetje Studio Formica iz Cerknice. To je pripravilo vlogo za gradbeno dovoljenje in ga 21.11.2018
oddalo na Upravno enoto Logatec, kjer se je postopek ustavil zaradi manjkajočega soglasja Direkcije
RS za vode (DRSV). Tega je Občina Logatec prejela v letu 2021 (15. 6. 2021) in takoj nadaljevala s
postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Enscape 2022 10 25 09 31 02

Upravna enota Logatec je po prejemu dopolnitve vloge za gradbeno dovoljenje, pozitivnega Mnenja
o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda DRSV, izdala Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in
prizidavo Osnovne šole Tabor (dne 7. 12.2021, s pravnomočnostjo 18.12.2021).

V tem času, je Občinski svet Občine Logatec, aprila 2021, imenoval delovno skupino za reševanje
prostorske problematike OŠ Tabor Logatec. V skupino so bili imenovani: mag. Jerneja Rupnik,
Nevenka Kerezovič, Klemen Trpin, Peter Antičevič in Vasja Rupnik. Skupina se je prvič sestala 18.
maja 2021 in na tej seji izvolila svojo predsednico, ki je mag. Jerneja Rupnik. Nato se je seznanila še z
informacijami o prostorski stiski šole, vodenju postopka za pridobivanje gradbenega dovoljenja ter
terminskemu načrtu gradnje prizidka in rekonstrukcije šole. Delovna skupina je imela do septembra
2022 tri seje.

Za potrebe izvedbe javnega naročila ter zaradi želje prilagoditi novozgrajeni in rekonstruirani objekt
uporabniku (šoli) je bila v marcu 2022 izdelana Projektna naloga št. 179-22 P-OSL - PN - marec 2022,
ki jo je izdelalo podjetje Arhipelag d.o.o.

V januarju 2022 je bila na Eko sklad oddana vloga za pridobitev spodbude na Javnem pozivu 90SUB-
sNESLS21 za Prizidavo OŠ Tabor v Logatcu. Zadnja dopolnitev vloge s strani občine je bila na Eko sklad
oddana konec septembra letos.

Konec marca 2022 je sledila objava javnega naročila JN001908/2022-B01 za Izvedbo rekonstrukcije in
prizidave Osnovne šole Tabor Logatec na portalu javnih naročil. Na podlagi prispele ponudbe podjetja
MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper – Capodistria, je bila
konec maja 2022 z izvajalcem podpisana Gradbena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije in
GOI del za izvedbo rekonstrukcije in prizidave Osnovne šole Tabor Logatec. Izvajalec je bil uveden v
delo 31. 5. 2022.

Prav tako je bilo konec maja 2022 izdelano Geološko geotehnično poročilo s predlogom temeljenja
nadvišanja objekta OŠ Tabor Logatec, št. projekta 15/2022-G, Idrija maj 2022, ki ga je, na podlagi
geološke preiskave tal, izdelalo podjetje Likar projektiranje d.o.o. Idrija.

V sredini junija 2022 je bil s strani izvajalca del OŠ Tabor Logatec že izdelan osnutek PZI
dokumentacije ter nato se je konec junija 2022 pričelo z gradbenimi deli na objektu šole.

Na podlagi zahtevka za podaljšanje pogodbenih rokov, ki smo ga prejeli s strani izvajalca del, se je s
sklenitvijo aneksa h gradbeni pogodbi izvajalec zavezal, da bo z vsemi deli na OŠ Tabor Logatec
zaključil do 31. 12. 2022.

Zaradi dodatnih del, ki so se v fazi rušitve in gradnje objekta šole pokazale na lokaciji kot nujno
potrebne za izvedbo, se je izvajalcu potrdilo vsa potrebna dela, ki bodo omogočala objektu šole
boljšo, funkcionalnejšo, racionalnejšo, varčnejšo uporabo rekonstruiranega in novega dela objekta.

Trenutno vsa dela na objektu potekajo z namenom, da se investicija odvija čim hitreje in za
uporabnika (šolo) čim manj moteče. V ta namen je že od prvega šolskega dne odprt nov del jedilnice,
konec oktobra pa se je ponovno začela uporabljati obstoječa kuhinja.

S strani Osnovne šole Tabor Logatec so dodali , da projekt rekonstrukcije ter nadzidave šole bistveno
ne posega v število učilnic. Od idejnega projekta dalje so strmeli k temu, da se v sedanje učilnice 5.
razreda ne posega tako, da ostanejo funkcionalne ves čas. S pričetkom gradnje se je šola prilagodila
tako, da učencem zagotavljajo izvajanje pouka tudi v drugih prostorih šole, v prostorih KS Tabor
Logatec in na lokaciji Ljudske šole.

V KS Tabor Logatec je šola dvorano preuredila v knjižnico in manjšo učilnico, na odru so uredili
prostor za izvajanje pouka glasbe ter pevskega zbora. Poleg tega so v prostoru poleg odra dodali
prostor za izvajanje dodatne strokovne pomoči, kabinet učiteljic OPB pa so uredili v manjšo učilnico.

Zaradi gradnje je šola prilagodila tudi razširjen program šole, in sicer tako, da so v tem šolskem letu
predvidene dneve dejavnosti in tabore v kar največji meri organizirali v mesecu septembru in
oktobru. Prilagojeno šola izvaja tudi pouk računalništva, tehnike in tehnologije, glasbe, telovadbe in
gospodinjstva. Zaradi gradnje so učitelji za izvajanje pouka odstopili njihove prostore tako, da so
trenutno brez zbornice in prostorov za individualne sestanke. Prostore za garderobo, prostore uprave
ter vodstva so združili s preostalimi kabineti, delno pa so s prostori omejene tudi kuharice in čistilke.
Šola še dodaja, da je gradnja kljub načrtovanju že od februarja letos prinesla veliko logističnega dela,
vendar vse aktivnosti skrbno načrtujejo. S pričetkom šolskega leta je bila urejena nova prometna
ureditev v okolici šole, učencem so bili s prvim šolskim dnem zagotovljeni zajtrk, malica in kosilo,
urejene so bile dodatne garderobe ter poti prehajanja med učilnicami. Veliko pozornost pa šola
posveča varnosti otrok, saj se zavedajo, da so učenci radovedni ter jih zanima kaj vse se dogaja na
gradbišču.

Ob zaključku gradnje bo Osnovna šola Tabor Logatec pridobila dodatne prostore za poučevanje
dodatne strokovne pomoči, dodatne kabinete za učitelje, novo glasbeno učilnico, novo učilnico za
pouk računalništva, večjo knjižnico ter zbornico, nov glavni vhod v šolo z nadstreškom in novo
notranje stopnišče z dvigalom.
Enscape 2022 10 25 09 29 49

Pripravili:
Občinska uprava Občine Logatec v sodelovanju z Osnovno šolo Tabor Logatec


Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228