Preskoči na vsebinoRekonstrukcija nogometnega igrišča in Športnega parka Logatec (Sekirica)

V začetku leta 2018 smo se v oddelku za družbene dejavnosti, po ugotovitvah, da je nogometna in atletska infrastruktura v Logatcu zelo podhranjena, lotili snovanja novogradnje oz. rekonstrukcije prostora, kjer je sedaj staro nogometno igrišče.

Slika 1: Obstoječe igrišče in situacija

Obstojece igrisce in situacija

Vir: Foto arhiv Občina Logatec

V občini Logatec se na območju med Brodom, Gorenjim Logatcem in Martinjim hribom nahaja obstoječe travnato nogometno igrišče. Igrišče je zavarovano z obstoječo žično ograjo višine 2,00 m. Okoli igrišča poteka makadamska servisna pot širine 3,00 m. Na zahodni strani igrišča se nahaja obstoječ servisni objekt lesene izvedbe, namenjen klubskim prostorom in vzdrževanju. Dostop do nogometnega igrišča je urejen preko obstoječe kategorizirane ceste širine med 3,00 in 4,00 m, ki se priključuje na obstoječo državno cesto G2 – 102/1461 »Logatec«.

Po idejnih sestankih, še v letu 2017, z sedanjim upraviteljem igrišča (društvo Dlan na dlan, ki ima tudi nogometno šolo v Logatcu), smo pričel iskati strokovnjake  - projektante, ki bi lahko z izkušnjami takoj pričeli z iskanjem rešitev. Ugotovili smo, da obstaja v občini določena stroka, ki je bila povezana z LUZ (Ljubljanski Urbanistični Inštitut d.d.) in ki ima izkušnje iz projektiranja in tudi gradnje nogometnih igrišč in spremljevalnih objektov.

Po iskanju idejnih rešitev in usklajevanju, je LUZ izdelal osnutek projektne naloge. Po potrditvi le-te s strani odgovornih, smo v proračunu predvideli proračunsko postavko, ki bo, sprva krila stroške izdelave idejne zasnove (IDZ) in nato še dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD). 

V letu 2019 je LUZ d.d. pričel s projektiranjem. Sprva je bila potrjena idejna zasnova in na tej osnovi so se izvajale vse nadaljnje aktivnosti.

Slika 2: Idejna zasnova rekonstrukcije prostora na Sekirici

Idejna zasnova rekonstrukcije prostora na Sekirci

Vir: Občina Logatec

Stroški izvedbe idejne zasnove in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so znašali 17.000 €.  Stroški za legalizacijo ter uzurpacijo prostora so znašali skupaj nekaj več kot 8.000 €. Plačan je bil komunalni prispevek v višini 100.800 €.

Na prehodu iz 2020 v 2021 (obdobje je bilo zaznamovano z epidemijo SARS-CoV-2 in so se aktivnosti nekoliko upočasnile) smo imeli vse pripravljeno za vložitev vloge za gradbeno dovoljenje. Ker gre za izjemno zahteven in strateški projekt, je trajalo nekaj časa do zaključka te faze.

Gradbeno dovoljenje za Športni park Sekirica je bilo pridobljeno 14.12.2021. Pogodba za izdelavo PZI je bila s projektantom LUZ d.d. podpisana 23.2.2022. Izdelava projekta za izvedbo in kasneje tudi gradnje, je razdeljena na tri faze:

  • Faza 1: Izdelava PZI gospodarske javne infrastrukture, elektro inštalacije, TK inštalacije, kanalizacija
  • Faza 2: Izdelava PZI servisnega objekta
  • Faza 3: Izdelava PZI nogometnega igrišča z odvodnjavanjem in razsvetljavo

Projekt za vse tri faze PZI bo izdelan v letošnjem letu, za prvo predvidoma julija. Jeseni leta 2022 načrtujemo izgradnjo faze 1, t.j. gradnja gospodarske javne infrastrukture, elektro inštalacije, TK inštalacije in kanalizacije. Ostali dve fazi se bosta izvajali v skladu z možnostmi občinskega proračuna in možnostjo pridobivanja nepovratnih sredstev oziroma zunanjih virov (Fundacija za šport, razpisi ministrstva za šolstvo in šport za infrastrukturo, razpisi državnih panožnih športnih zvez itd.).

 

Projektantska ocena stroškov izvedbe celotne investicije vključno s pomožnim nogometnim igriščem, ki ustreza za tekme v prvi slovenski ligi znaša nekaj čez 3 mio EUR.

Nujni del (brez pomožnih igrišč in drugih spremljevalnih objektov) pa se, kot že zapisano deli na tri izvedbene faze:

  1. faza: Izdelava gospodarske javne infrastrukture, elektro inštalacije, TK inštalacije, kanalizacija

Projektantska ocena stroškov:

Vodovodni priključek

kpl

1

    12.000,00 €

       12.000,00 €

TK priključek

kpl

1

    10.000,00 €

       10.000,00 €

Priključek na odpadno komunalno vodo

kpl

1

    12.000,00 €

       12.000,00 €

Skupaj brez DDV

 

 

 

       34.000,00 €

DDV

 

 

 

         7.480,00 €

Z DDV

 

 

 

       41.480,00 €

  1. faza: Izdelava servisnega objekta

Groba ocena stroškov na podlagi projektantske ocene:

Pomožni objekt - slačilnice, javni wc,

m2

200

      1.100,00 €

     220.000,00 €

Ureditev okolice

kpl

1

    50.000,00 €

       50.000,00 €

Skupaj brez DDV

 

 

 

     270.000,00 €

DDV

 

 

 

       59.400,00 €

Z DDV

 

 

 

     329.000,00 €

Ocena stroškov samega objekta je na podlagi projektantske ocene, druga postavka je zgolj groba ocena. Ko bo občina prejela popise s točno projektantsko oceno, bodo podatki osveženi.

  1. faza: Izdelava nogometnega igrišča z odvodnjavanjem in razsvetljavo

Groba ocena stroškov na podlagi projektantske ocene:

Pomožni objekt - slačilnice, javni wc,

m2

200

      1.100,00 €

     220.000,00 €

Podporni zidovi, stopnišče, konstrukcije

m

180

      1.000,00 €

     180.000,00 €

Nogometno igrišče - umetna trava - 105 m x 64 m

m2

6720

         125,00 €

     840.000,00 €

Atletska steza - asfalt

m2

2300

         100,00 €

     230.000,00 €

Zunanja ureditev, prometne površine

m2

8300

         100,00 €

     830.000,00 €

Urbana oprema, ograje, ocena

kpl

1

  100.000,00 €

     100.000,00 €

Zmanjšanje postavk zaradi izvedbe v 2. fazi

kpl

1

  - 50.000,00 €

     - 50.000,00 €

Skupaj brez DDV

 

 

 

  2.450.000,00 €

DDV

 

 

 

     539.000,00 €

Z DDV

 

 

 

  2.989.000,00 €

Ker je projektantska ocena investicijskih stroškov izvedbe po naši oceni visoka, bomo po pridobitvi točnih popisov in točne projektantske ocene na nivoju projekta za izvedbo (PZI) vsekakor izvedli še dodatne optimizacije stroškov.

Predvidena je rekonstrukcija obstoječega nogometnega igrišča, gradnja krožne atletske proge, ureditev okolice objekta, deviacija dostopne poti in gradnja novega servisnega objekta. Rekonstrukcija nogometnega igrišča bo izvedena v območju obstoječega nogometnega igrišča. Po veljavnem občinskem prostorskem načrtu se nameravana gradnja nahaja v enoti urejanja prostora BL-60, kjer je omogočena in predvidena gradnja športnih igrišč in spremljajočih objektov.

Slika: 3: Izsek iz enote BL-60 po OPN

Izsek iz enote BL 60 po OPN

Vir: Občina Logatec

Opis predvidenih posegov:

Nova atletska steza je predvidena kot novogradnja po zunanjem obodu igrišča. Za izgradnjo atletske proge je potrebno zgraditi oporni zid po obodu. Na južno, višjo stran igrišča, so v obstoječ teren umeščene tribune, na severno stran, v nivo igrišča pa ločene pokrite klopi ter dva dostopa z objekta. Servisni objekt je načrtovan kot pol-vkopan in umeščen na severno stran igrišča pod nivo igrišča. Pred servisnim objektom je parkirišče. Dostop do objekta s parkirišča na severu je v nivoju terena. Po vzhodni strani igrišča je speljana cesta, ki se nadaljuje na Sekirico. Dostop do tribun na južni strani igrišča je urejen z obeh strani igrišča. Dostop po cesti na vzhodni strani je primeren tudi za osebe z oviranostmi, kjer so urejena tudi parkirna mesta za invalide. Za obiskovalce so predvidene dodatne sanitarije južno od igrišča, dostopne tudi osebam z oviranostmi. Na skrajni vzhodni strani območja je predviden prostor za pomožna igrišča in dodatno parkovno ureditev, ki pa ni bil predmet tega projekta. Zagotovljena je primerna osvetlitev igrišča. Glede na določila za licenciranje NZS in v skladu s pravili UEFA, igrišče vključuje program, ki omogoča izvajanje tekem do nivoja 2. slovenske nacionalne lige. Obstoječ servisni objekt lesene izvedbe na zahodni strani igrišča se poruši.

Komunalna oprema obsega priključek na vodovod, električno energijo, dostop do javne ceste, odvodnjavanje utrjenih površin in odvodnjavanje odpadne komunalne vode. Vsi priključki potekajo na območju obdelave, razen NN elektro priključka, po katerem je napajanje predvideno z območja Špar. Meteorne vode so speljane v dve ponikovalni polji, odpadna voda bo priključena na obstoječo kanalizacijo odpadne vode. Objekt se priključi na obstoječo dostopno pot JP 726803. Predvidena je prestavitev javnega vodovodnega cevovoda v brežino ob predvidenem opornem zidu na vzhodni strani nogometnega igrišča.

Predvidena je izgradnja nogometnega igrišča dimenzij 100m × 64 m. in obodne atletske steze s petimi tekaškimi progami. Površina za nogometno igrišče ima predviden 3,00 m varovalni pas za gibanje sodnikov in ogrevanje igralcev. Nogometno igrišče je predvideno z utrditvijo iz umetne trave, atletska steza je predvidena v asfaltni utrditvi. Na severni in vzhodni strani atletske proge je predvidena izgradnja podpornega zidu svetle višine do 5,00 m, ki se situacijsko naveže in priključi na fasado predvidenega servisnega objekta. Podporni zid je predviden v betonski izvedbi. Nogometno igrišče, atletska steza in sedišča za gledalce merijo skupno 14.150 m2 površine.

Slika 4: Ureditvena shema objekta

Ureditvena shema objekta

Vir: Občina Logatec

Cestni priključek je predviden v širini 5,00 m in predstavlja slepi zaključek lokalne ceste. Severno od servisnega objekta je predvidena ureditev parkirišča za osebna vozila in avtobuse. Na predvidenem parkirišču je prostora za 62 parkirnih mest za osebna vozila in 2 parkirni mesti za avtobuse. 4 parkirna mesta so predvidena za osebe z gibalnimi ovirami.

Po vzhodni strani parkirišča je predvidena izgradnja 3 m široke servisne poti za namen dostopa do tribun in za vzdrževanje nogometnega igrišča. Iz predvidene servisne poti je možno izvesti tudi navezavo na obstoječo pot, ki je namenjena za vzdrževanje vodohrana nad igriščem. Prostor za odpadke je predviden na območju površin za mirujoči promet. Predvidena je izvedba nadstreška s prostorom za 3 zabojnike s prostornino 1100 L. Nadstrešek za zabojnike je opremljen z varovalno ograjo, ki preprečuje dostop medvedom.

Novozgrajeni servisni objekt je v prostor umeščen tako, da s hrbtno stranjo, ki je obrnjena proti jugu, izkorišča obstoječo denivelacijo terena. Velikost je določena v skladu z določili veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Bruto tlorisna površina objekta meri 200,00 m2, neto tlorisna površina objekta meri 166,50 m2, bruto volumen objekta meri 710,00 m3 in neto volumen objekta meri 492,00 m3. Arhitekturna zasnova objekta gradi na spoštovanju obstoječega naravnega in grajenega konteksta tako, da se objekt pojavno zliva v okolico, njegova pojavnost pa se v naravi minimalizira. Tlorisna zasnova je enostavne in pravilne oblike. Pogojujejo jo programska izhodišča in naravni kontekst. Objekt je pritličen, prostori se nizajo linearno in so preko vetrolovov neposredno dostopni iz severne strani in obsegajo garderobo 1, 2, 3, 4, sobo za sodnike, pisarno delegata, prvo pomoč, hodnik, ženske in moške sanitarije, sanitarije za gibalno ovirane, strojnico in spravilo opreme. Vsi prostori so preko dveh zunanjih stopnišč povezani z nivojem igrišča in atletsko stezo. Vertikalna nosilna konstrukcija in medetažne konstrukcije so iz armiranega betona, nenosilni vertikalni elementi so iz mavčno kartonskih plošč na podkonstrukciji. Streha objekta je predvidena kot ravna streha ustrezne sestave za izvedbo športnih površin na zgornjem ustroju. Samo severna stena je fasadna stena. Ostale tri stene so proti zemljini. Glavne smernice oblikovanja notranjosti objekta so uporaba svetlih in prijaznih barv ter čim večja prisotnost naravne svetlobe. Maksimalni horizontalni gabarit je 36,76 m × 5,44 m, maksimalne višine 3,55 m.

Slika 5: Servisni objekt in fasada proti Logatcu

Servisni objekt in fasada proti Logatcu

Vir: Občina Logatec

Odvodnjavanje parkirišča  bo zagotovljeno preko cestnih požiralnikov in kanalov padavinske vode. Za odvodnjavanje nogometnega igrišča bodo pod igralno površino vgrajene drenažne cevi, ob notranjem obodu tekaške steze bo vgrajena kanaleta. Vsa voda se bo odvajala na ponikovalno polje PP1 in PP2. Urejeno bo odvodnjavanje zalednih vod, izvedeni peskolovi in lovilec olja.

Predvidena je izgradnja odpadne kanalizacije za odvod odpadnih vod iz sanitarij na območju športnega parka. Sanitarije bodo nameščene v dveh objektih, v objektu ob tribunah in v servisnem objektu. Predvidena je izgradnja odpadnega kanalizacijskega voda, ki bo potekala od objekta sanitarij vzdolž vzhodne stranice nogometnega igrišča, se spustil na nivo parkirišča in nadaljeval potek ob servisnem objektu, kjer bosta izvedena priključka iz sanitarij objekta. Trasa bo prečkala parkirišče in se zaključila v navezavo v obstoječi kanalizacijski vod.

Objekt bo priključen na javno nizkonapetostno omrežje preko novega nizkonapetostnega kablovoda, ki bo uvlečen v novo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). Priključna točka za NN kabelski vod je v novi transformatorski postaji TP Špar. Nov kabelski vod bo približno doline590 m. Kabel se zaključi na zbiralnicah nove prostostoječe omare PS KPMO, ki je predvidena za predmetni objekt.

Razsvetljava je zasnovana kot razsvetljava z reflektorji, ki osvetljujejo nogometno igrišče. Svetila so v LED tehniki kar omogoča nizko porabo el. energije.

Krajinska ureditev obsega opremo nogometnega igrišča, kot tudi ureditev prometnih površin z zasaditvijo.  Na južno, višjo stran igrišča so v obstoječ teren umeščene tribune (500 individualnih sedišč), na severno stran, v nivo igrišča pa ločene pokrite klopi ter dva dostopa z objekta. Dostop do tribun na južni strani igrišča je urejen z obeh strani igrišča. Za razsvetljavo nogometnega igrišča je predvidenih 6 drogov višine 16 m, ki so razporejeni vzporedno na severni in južni strani nogometnega igrišča. Območje je ograjeno z ograjo višine 1.2 m. Igrišče je opremljeno z lovilnimi mrežami do višine 8 m, z dvema pokritima klopema za vsako moštvo in pokrito klopjo za uradne osebe, s 5 drogovi za zastave. Predvidena je zasaditev 72 dreves. Oporni zid je intenzivno ozelenjen.


Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228